Aktualności    |   Rozkład dnia   |   Kontakt  |

Statut

 

STATUT

 

Miejskiego Przedszkola
Nr 5
w Puławach

(tekst ujednolicony) 

 

 

 

 

 

 

Obowiązuje od 01.09.2016r.

 

 

 

SPIS TREŚCI

Rozdział I Nazwa przedszkola …………………………………………………………….4

Założenia ogólne ……………………………………………………………………4

Rozdział II Cele i zadania przedszkola …………………………………………………….8

Cele i zadania przedszkola wynikające z przepisów prawa ………………………...8

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi …………………………………………..22

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci ………………………...24

Organizacja zajęć dodatkowych ……………………………………………………27

Rozdział III Organy przedszkola …………………………………………………………..28

Kompetencje dyrektora przedszkola ………………………………………………..28

Kompetencje Rady Pedagogicznej …………………………………………………34

Kompetencje Rady Rodziców ………………………………………………………36

Zasady współdziałania organów przedszkola ………………………………………38

Zasób rozwiązywania sporów między organami przedszkola ……………………...39

Rozdział IV Organizacja przedszkola ……………………………………………………...41

Podstawowa jednostka organizacyjna przedszkola ……….......................................41

Liczba dzieci w oddziałach …………………………………………………………41

Organizacja pracy wychowawczo-dydaktycznej …………………………………...41

Czas trwania zajęć w przedszkolu ………………………………………………….42

Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu …………………….43

Arkusz organizacji przedszkola …………………………………………………….43

Ramowy rozkład dnia ………………………………………………………………44

Zasady funkcjonowania przedszkola ……………………………………………….45

Dzienny czas pracy przedszkola ……………………………………………………45

Terminy przerw pracy przedszkola …………………………………………………45

Dodatkowe informacje o organizacji pracy przedszkola …………………………...46

Zasady odpłatności za przedszkole …………………………………………………46

Innowacje i eksperymenty pedagogiczne …………………………………………..47

Rozdział V Wychowankowie – prawa i obowiązki ……………………………………….54

Prawa dziecka w przedszkolu ………………………………………………………54

Obowiązki dziecka w przedszkolu ………………………………………………….55

Rozdział VI Rodzice – prawa i obowiązki ………...………………………………………58

Obowiązki rodziców ………………………………………………………………..58

Prawa rodziców …………………………………………………………………….59

Współpraca przedszkola z rodzicami ………………………………………………60

Rozdział VII Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola …………………………………62

Zadania nauczyciela ………………………………………………………………...63

Zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa dzieci …………………………….69

Zadania psychologa ………………………………………………………………...70

Zadania logopedy …………………………………………………………………..70

Zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych …………………………….71

Zadania intendenta ………………………………………………………………….71

Zadania pomocy nauczyciela ……………………………………………………….72

Zadania woźnej oddziałowej ………………………………………………………..74

Zadania kucharki ……………………………………………………………………75

Zadania pomocy kuchennej ………………………………………………………...76

Zadania robotnika do prac ciężkich ………………………………………………...77

Rozdział VII Dokumentacja przedszkola ………………………………………………….79

Zasady gospodarki finansowej przedszkola ………………………………………..80

Postanowienia końcowe ……………………………………………………………80

 

ROZDZIAŁ I

NAZWA PRZEDSZKOLA

 

§ 1

 1. Miejskie Przedszkole Nr 5, zwane dalej „Przedszkolem”, jest przedszkolem publicznym.
 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Puławach przy ul. Słowackiego 5a.
 3. Przedszkole jest samodzielną jednostką organizacyjną.
 4. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Miasto Puławy.
 5. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.
 6. Ustaloną nazwą przedszkola w pełnym brzmieniu jest:

Miejskie Przedszkole Nr 5

ul. Słowackiego 5a, 24-100 Puławy

tel. 81 458 63 80

81 458 63 81

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

https://www.mp5.pulawy.pl

NIP: 716 23 68 716

Regon: 431189713

 1. Dopuszcza się także używanie skróconej nazwy w brzmieniu: MP 5 w Puławach.
 2. Przedszkolu na wniosek Rady Rodziców lub Rady Pedagogicznej może być nadane imię.

 

§ 2

 1. Założenia ogólne:

1)        Przedszkole jest czynne 10 godzin dziennie od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 600 do 1600.

2)        Na wniosek rodziców organ prowadzący przedszkole w porozumieniu
z dyrektorem przedszkola, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu pracy placówki powyżej 10 godzin dziennie.

3)        Godziny pracy w  danym roku  szkolnym określone  są w arkuszu organizacji  pracy przedszkola. Przedszkole funkcjonuje przez 11 miesięcy w roku, z przerwą
w pracy określoną zgodnie z odrębnymi przepisami. Przerwę w pracy przedszkola ustala organ prowadzący. Dniami wolnymi od pracy przedszkola są dni ustawowo wolne od pracy.

4)        W czasie wakacji rodzice zobowiązani są do zapewnienia dziecku opieki.

5)        W przypadku braku możliwości zapewnienia dziecku opieki, rodzice mogą ubiegać się o umieszczenie dziecka w przedszkolu, które  pełni  dyżur  w  czasie  wakacji. W takim przypadku rodzice:

a)   składają kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do macierzystej placówki
w terminie do 31 maja każdego roku;

b)   podpisują umowę na okres uczęszczania dziecka do danej placówki;

c)  uiszczają z góry opłatę za pobyt dziecka w danym przedszkolu według                              
obowiązujących stawek.

6)  Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Miasto Puławy, rodziców w formie opłat określonych bieżącą uchwałą Rady Miasta Puławy. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie
o  finansach publicznych.

7) Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane będą zgodnie
z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

8) Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Podstawa programowa jest realizowana nieprzerwanie w godz. 800 – 1300.

9)  Przedszkole prowadzi żywienie dzieci, składające się z trzech posiłków: śniadania, obiadu, podwieczorku.

10)  Opłatę za wyżywienie dzieci ponoszą w całości rodzice.

11) Wysokość miesięcznych opłat za wyżywienie ustala dyrektor w porozumieniu
z organem prowadzącym, uwzględniając normy żywienia ustalone przez Ministra Zdrowia oraz aktualne ceny artykułów żywnościowych.

12) Zasady zwrotu kosztów za wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka
w przedszkolu ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym według stawki żywieniowej obowiązującej w danym miesiącu.

13) Dyrektor przedszkola zobowiązany jest powiadomić rodziców o zmianie opłat poprzez stosowną informację na tablicy ogłoszeń lub w systemie iPrzedszkole za pomocą komunikatora.

14) Zasady odpłatności za świadczenia korzystania z wychowania przedszkolnego reguluje bieżąca uchwała Rady Miasta Puławy.

15) Opłatę za 1 godzinę realizacji zajęć nalicza się za każdą rozpoczętą godzinę wykraczającą ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego.

16) Umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem a rodzicami (prawnymi opiekunami) zawiera między innymi: zakres świadczeń, zasady pobierania opłat     
miesięcznych za świadczenia, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej  wypowiadania.

17) W przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka w przedszkolu trwającej co najmniej 14 dni na skutek choroby (udokumentowanej odpowiednim zaświadczeniem lekarskim), pobiera się niższą opłatę za świadczenia.

18) Opłatę miesięczną za zajęcia świadczone przez przedszkole wykraczające ponad  podstawę programową oraz opłatę za wyżywienie rodzic (prawny opiekun) dokonuje
z góry w terminie do 5 dnia każdego miesiąca.

19) Za zwłokę w dokonywaniu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu naliczane będą ustawowe odsetki.

20) Nieterminowe regulowanie należności za pobyt dziecka w przedszkolu oraz zaleganie
z opłatami za co najmniej 2 miesiące skutkować będzie wypowiedzeniem umowy.

21) Za prawidłowy rejestr uczęszczania dziecka do przedszkola oraz miesięczne zestawienie obecności odpowiada nauczyciel grupy.

22) Wykaz dni nieobecności sporządza nauczyciel w ostatnim dniu miesiąca
i przedkłada go intendentowi przedszkola.

23)  Za prawidłowe i terminowe naliczenie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu oraz operacje finansowe odpowiada intendent.

24) Nadzór nad całokształtem prac z zakresu rachunkowości prowadzonej przez intendenta pełni dyrektor.

25) Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna, uwzględniają potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.

26) Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dostosowany jest do potrzeb oraz możliwości rozwojowych dzieci.

27) Organizacja, czas i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.

28) Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności materialnej za cenne rzeczy i zabawki przyniesione przez dzieci do przedszkola.

29) Zmian organizacji przedszkola (przekształcenie, likwidacja, itp.) dokonuje organ   prowadzący z końcem roku szkolnego. Organ prowadzący przedszkole jest zobowiązany co najmniej na 6 miesięcy przed terminem podjęcia działań powiadomić
o ich zamiarze, przyczynach i skutkach rodziców oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty.

30)  Przedszkole obejmuje opieką dzieci z miasta Puławy.

31)  W przedszkolu funkcjonuje system iPrzedszkole, który monitoruje uczęszczanie dzieci do przedszkola oraz nalicza opłaty za godziny pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie
z aktualną uchwałą Rady Miasta Puławy.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA

 

§ 3

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty, przepisach wydanych na jej podstawie oraz treściach zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego przy ścisłym współdziałaniu z rodzicami dzieci, placówkami specjalistycznymi działającymi w środowisku, organizacjami
  i instytucjami kulturalno-oświatowymi, z uwzględnieniem indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole.
 2. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych
  i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
 3. Celem przedszkola jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci oraz dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym objętych wychowaniem przedszkolnym tak, aby przygotować je do podjęcia edukacji w szkole podstawowej.

§ 4

1.  Celem przedszkola jest:

1)   ukierunkowanie rozwoju oraz wczesna edukacja dziecka zgodnie z jego potrzebami
i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym
i przyrodniczym;

2)  wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań oraz kształtowanie  czynności intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach
i w dalszej edukacji;

3)  budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

4) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów
i porażek;

5)   rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

6)  stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

7) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa
w grach i zabawach sportowych;

8)  budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym, technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

9) wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się przez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

10) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny,  grupy  
rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

11)  zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości
i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;

12) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez  rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych,
a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym- rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej;

13) w przedszkolach umożliwiających dzieciom należącym do mniejszości narodowych
i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej - przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym poprzez rozbudzanie ich świadomości narodowej, etnicznej i językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego na dalszych etapach edukacyjnych.

14)  objęcie opieką dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa w czasie zajęć;

15) stymulowanie i ukierunkowywanie rozwoju wychowanka, zgodnie z jego potrzebami
i możliwościami rozwojowymi;

16) kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata;

17) współdziałanie i wspomaganie rodziców w ich funkcji wychowawczej,   rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dzieci, w miarę potrzeby podjęcie współpracy ze specjalistami oraz przygotowanie dzieci do osiągnięcia dojrzałości szkolnej;

18) udzielanie i organizowanie dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z rodzicami dzieci, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny i dzieci;

19) udzielanie i organizowanie dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

20)  wspieranie działań wychowawczych rodziców, tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości do podjęcia nauki szkolnej.

 

§ 5

1.    Do zadań przedszkola należy:

1)    zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu;

2)    kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego na miarę możliwości wszechstronny rozwój dzieci w warunkach poszanowania godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

3)    realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

4)    rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków poprzez diagnozę oraz obserwację wstępną i końcową celem gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;

5)    organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom, rodzicom
i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;

6)    organizowanie obowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej, w tym zajęć edukacyjnych z języka angielskiego;

7)    dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania i wychowania do możliwości psychofizycznych dzieci oraz grupy przedszkolnej;

8)    wyposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych przedszkola;

9)    organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

10) wspomaganie wychowawczej roli rodziców;

11) kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej;

12) budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz  wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną;

13)  kształtowanie u dzieci postaw ekologicznych;

14)  nabywanie przez dzieci kompetencji matematycznych;

15)  integrowanie treści edukacyjnych;

16) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału, własnej inicjatywy, możliwości i zainteresowań;

17)  rozwijanie u dzieci wrażliwości estetycznej;

18)  tworzenie u dzieci warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej;

19) umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

20) współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę przedszkola;

21) zapewnienie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom z trudnościami wychowawczo - edukacyjnymi, dzieciom uzdolnionym oraz współpraca z poradnią psychologiczno - pedagogiczną;

22) pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i zapewnienie pomocy w miarę możliwości opieki i pomocy materialnej;

23) bieżące informowanie rodziców o postępach dziecka, jego sukcesach i trudnościach;

24) upowszechnienie wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;

25) stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie zajęć ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

26) egzekwowanie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;

27) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego zgodnie
z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji.

 1. Przedszkole organizuje nieodpłatne zajęcia specjalistyczne: logopedyczne
  i psychologiczne (w tym ogólnorozwojowe i socjoterapeutyczne).
 2. Organizowanie zajęć umuzykalniających w ramach realizacji podstawy  programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w obecności nauczyciela wychowawcy danej grupy i nauczyciela muzyki.
 3. Powyższe cele i zadania wychowania przedszkolnego placówka realizuje
  we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, tj.:

1)  kształtowanie umiejętności społecznych dzieci ( porozumiewanie się z dorosłymi
i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych);

2)   kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych oraz wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;

3)   wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

4)   wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują
w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

5)   dbanie o wychowanie zdrowotne i sprawność fizyczną dzieci;

6)   dbałość o bezpieczeństwo własne oraz innych;

7)   wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;

8)   wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i tańce;

9)   wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne;

10) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;

11) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikania zagrożeń;

12) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

13) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;

14) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;

15) wychowania rodzinne, obywatelskie i patriotyczne;

16) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym;

17) przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych
i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

 1. Obszary działalności edukacyjnej przedszkola zawierają umiejętności 
  i wiadomości, które powinny wykazywać dzieci kończące edukację przedszkolną
  i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej.
 2. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor przedszkola, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy administracyjno- obsługowi we współpracy z rodzicami, poradnią pedagogiczno-psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi, a także w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.

§ 6

 1. W przedszkolu organizuje się i udziela wychowankom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu
  i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających
  w szczególności:

1)   z niepełnosprawności;

2)   z niedostosowania społecznego;

3)   z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4)   ze szczególnych uzdolnień;

5)   ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6)   z zaburzeń komunikacji językowej;

7)   z choroby przewlekłej;

8)   z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9)   z niepowodzeń edukacyjnych;

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny,        
sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

11) z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą           
środowiska edukacyjnego.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:

1)   rodziców dziecka;

2)   dyrektora przedszkola;

3)  nauczyciela lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z dzieckiem;

4)  pielęgniarki;

5)  poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

6)  pomocy nauczyciela;

7)  pracownika socjalnego;

8)  asystenta rodziny;

9)  kuratora sądowego.

4.    Korzystanie z pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne.

5.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom
i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.

6.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dziecka oraz nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

7.    W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem w formie:

1)   zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć specjalistycznych: logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć
o charakterze terapeutycznym;

3)   porad i konsultacji.

7a. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla dzieci szczególnie uzdolnionych.         Zajęcia prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. W zajęciach nie        powinno uczestniczyć więcej niż 8 osób.

7b. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
W zajęciach nie powinno uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób.

7c.  Zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. W zajęciach nie powinny uczestniczyć jednocześnie więcej niż 4 osoby.

7d.  Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia terapeutyczne organizowane są dla dzieci
z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. W zajęciach nie powinno uczestniczyć jednocześnie więcej niż 10 osób.

8.    Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści - psycholog i logopeda.

9. Nauczyciele oraz specjaliści w przedszkolu rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne dzieci, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia. Prowadzą obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

9a. Celem obserwacji pedagogicznych i diagnozy jest pomoc:

1)    rodzicom we wspieraniu osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie napotykają,

2)    nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania        i korygowania rozwoju dziecka,

3)    pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej w  opracowywaniu pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

10. W razie stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne
oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-
pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają dziecku tej pomocy
w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem i informują o tym dyrektora przedszkola.

11.  Dyrektor przedszkola, jeżeli stwierdzi taką potrzebę, informuje nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną
w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem.

12.  Wymiar godzin poszczególnych form udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej dyrektor ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym, mogą być przeznaczone na realizację tych form.

13.  Dyrektor planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z rodzicami dziecka, nauczycielami i specjalistami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem, poradnią lub innymi instytucjami i osobami.

14.  Dyrektor przedszkola może wyznaczyć inną niż wymienione w pkt. 8 osoby, których zadaniem będzie  planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom w przedszkolu.

15.  W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia  specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii tworzony jest zespół, który powołuje dyrektor.

16.  Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustalenie dla dziecka form udzielania tej pomocy, a także okres udzielania pomocy oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem.

17.  Formy i okres udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane są uwzględniane
w planie działań wspierających, opracowanym dla dziecka objętego pomocą psychologiczno- pedagogiczną.

18.  Nauczyciele i specjaliści udzielający dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej mają obowiązek szczegółowego dokumentowania działań.

19.  O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców dziecka.

20.  O ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor przedszkola niezwłocznie informuje pisemnie rodziców dziecka.

21.  Pracą zespołu może koordynować osoba wyznaczona przez dyrektora. Jedna osoba może koordynować pracę kilku zespołów.

22.  Zadaniem psychologa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

a)   prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci,
w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron dziecka;

b) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dziecka;

c) udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

d)   podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;

e) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym
i poza przedszkolem;

f)  pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dziecka;

g) wspieranie nauczycieli i specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

23.  Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

a)  diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dziecka;

b)   prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców
w zakresie stymulacji rozwoju mowy dziecka i eliminowaniu jej zaburzeń;

c) prowadzenie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dziecka;

d) wspieranie nauczycieli i specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 7

1. W porozumieniu z organem prowadzącym w przedszkolu może być prowadzone  wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do      czasu podjęcia nauki szkolnej pod warunkiem zapewnienia  odpowiedniej bazy oraz specjalistów. Dyrektor na podstawie wydanej przez publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może zorganizować tę formę pomocy.

2. Dyrektor powinien powołać zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W skład    zespołu wchodzą nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje i/lub specjaliści, mający przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym. a także koordynator zespołu, którym jest dyrektor przedszkola lub osoba wyznaczona przez dyrektora.

3. Do zadań zespołu należy w szczególności:

1) ustalenie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;

2) nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy;

3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka;

4) analizowanie skuteczności zawartych w programie zadań oraz wprowadzanie zmian,  stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

4.  Zespół ma obowiązek szczegółowego dokumentowania działań.

5.  Program pracy z dzieckiem powinien być uzgodniony z rodzicami na każdym etapie.

6.  Przedszkole w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

7.  Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania. Sposób dokumentowania  powinien być określony
w regulaminie pracy zespołu. Przede wszystkim należy ustalić:

1)  wewnętrzne procedury organizacji pracy (funkcjonowania) zespołu;

2)  regulamin pracy zespołu;

3)  organizację pracy zespołu zapewniającą zasadność podejmowanych działań;

4)  harmonogram konsultacji oraz działań specjalistów;

5) określenie zakresu obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu;

6) jednym z ważniejszych zadań zespołu jest współpraca z rodziną poprzez udzielanie jej pomocy w kształtowaniu postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem, wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowania dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania, udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem, pomaganie w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z nim odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu. Wskazane jest tworzenie grup wsparcia dla rodzin, a także prowadzenie warsztatów kształtujących kompetencje rodzicielskie.

8.  Organizacją wczesnego wspomagania powinny kierować następujące  zasady:

1)    podejście całościowe;

2)    koncentracja działań na rodzinie;

3)    praca w zespole interdyscyplinarnym;

4)    współpraca z innymi służbami;

5)    włączenie społeczne rodziny i dziecka.

9.  Praca z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego powinna obejmować:

1)   jak najwcześniejsze wykrywanie zaburzeń powodujących niepełnosprawność;

2)   jak najwcześniejsze wspomaganie oddziałujące na wszystkie zaburzone funkcje;

3) dobrą całodzienną opiekę z uwzględnieniem zabawy właściwej dla wieku i poziomu rozwoju psychoruchowego;

4) wspomaganie rodziny dziecka w rozumieniu i akceptacji problemów rozwojowych dziecka;

5) aktywizowanie rodziców i opiekunów oraz włączanie ich w proces usprawniania
w możliwym do wykonania przez nich zakresie;

6)  stymulowanie sfery społecznej i emocjonalnej dziecka;

7) zwiększanie motywacji dziecka.

10.       Dokumentację działań prowadzonych w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju określają odrębne przepisy.

11.Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

 

§ 8

 1. Przedszkole organizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci, które otrzymały orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, wydanego przez zespół orzekający, działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 2. Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się na czas określony
  w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego.
 3. Organizację indywidualnego przygotowania przedszkolnego, w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy  psychologiczno-pedagogicznej organizuje dyrektor przedszkola.
 4. Szczegółową organizację indywidualnego przygotowania przedszkolnego określają odrębne przepisy.

 

§ 9

 1. Praca dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza opiera się na programie wychowania przedszkolnego dopuszczonego do użytku w przedszkolu przez dyrektora na wniosek nauczyciela lub nauczycieli po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną.
 2. Praca dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza w przedszkolu organizowana jest odpowiednio do potrzeb i możliwości wychowanków z poszanowaniem ich godności
  osobistej, religijnej w poczuciu tożsamości narodowej.
 3. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz właściwy przebieg wychowania
  i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym, zgodnie z zalecanymi warunkami i formami realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego zapewnia się właściwe proporcje zagospodarowania czasu przebywania dziecka w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:

1)   co najmniej 1/5 czasu przeznacza się na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

2)   co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci – 1/4 czasu), dzieci spędzają
w ogrodzie przedszkolnym, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe
i ogrodnicze itd.);

3)   najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;

4)   pozostały czas – 2/5 czasu przeznacza się na realizację dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności( z tym ,że w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne), pomoc psychologiczno- pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych.

 1. Przedszkole zapewnia i przestrzega Konwencję o Prawach Dziecka.
 2. Przedszkole zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego uwzględniając zasadę:

1)   podmiotowego traktowania dziecka;

2)   zaspakajania potrzeb dziecka;

3)   stopniowania trudności;

4)   wspomagania rozwoju;

5)   aktywności;

6)   indywidualizacji;

7)   organizowania życia społecznego;

8)   integracji.

 1. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji
  i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej.
 2. Przedszkole wspomaga indywidualny rozwój dziecka poprzez:

1)      organizowanie różnorodnych sytuacji wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi dziecka w sferze społecznej, ruchowej
i umysłowej;

2)      wspieranie rozwoju duchowego, moralnego, kulturalnego opartego na  uniwersalnych wartościach ogólnoludzkich;

3)      kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych, wychowanie w poczuciu odpowiedzialności za drugiego człowieka;

4)      kierowanie procesem wychowawczo-dydaktycznym w sposób podmiotowy i partnerski uwzględniający propozycje dzieci i rodziców;

5)      wnikliwą obserwację zachowania i postępów dzieci, diagnozowanie poziomu rozwoju psychoruchowego dzieci;

6)      intensywne wspomaganie rozwoju dzieci przy uwzględnieniu ich rzeczywistych potrzeb                  i możliwości;

7)      zaspokajanie potrzeb dzieci wyróżniających się uzdolnieniami, zapewnienie warunków umożliwiających im rozwijanie zadatków wrodzonych i osiąganie pierwszych sukcesów.

 1. Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka poprzez:

1)      pełnienie funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze rodziców;

2)      organizowanie różnorodnych sytuacji wychowawczych zgodnie z programem wychowawczym przedszkola;

3)      pomaganie w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;

4)      informowanie na bieżąco o postępach i problemach dziecka;

5)      uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych
w przedszkolu;

6)      wspieranie rodziny w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

7)      stwarzanie rodzicom możliwości rozwijania własnych umiejętności wychowawczych (wspomaganie wychowawczej roli rodziców, działalność wydawnicza przedszkola);

8)      upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka;

9)      współpracę z podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

 1. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole poprzez:

1)      stwarzanie dzieciom warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości;

2)      kształtowanie u dzieci przyjaznego nastawienia do uczenia się, w tym także zdolności do podejmowania wysiłku intelektualnego;

3)      zachęcanie i wdrażanie dzieci do poznawania świata;

4)      wychowanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych, kształtowanie umiejętności rozważnego zachowywania się w codziennych sytuacjach;

5)      wychowanie do zgodnego współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi;

6)      wspomaganie rozwoju umysłowego w zakresie kształtowania kultury językowej, przygotowania do nauki czytania i pisania oraz edukacji matematycznej;

7)      realizowanie dążeń dzieci do wypowiadania się w twórczości plastycznej, muzycznej
i ruchowej;

8)      łagodzenie stresu adaptacyjnego związanego z przekroczeniem progu szkoły i podjęcia roli ucznia.

 

 

§ 10

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę odpowiednią do wieku
  i potrzeb z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa
  i higieny.
 2. Każda grupa wiekowa powierzona jest opiece jednemu lub dwóm nauczycielom.
 3. Decyzję w sprawie przydziału nauczycieli do poszczególnych oddziałów podejmuje dyrektor przedszkola.
 4. W oddziale dzieci trzyletnich zatrudniona jest dodatkowo pomoc nauczyciela.
 5. Dzieci pięcioletnie mają zapewnioną opiekę pielęgniarki szkolnej jeden raz w miesiącu, która współpracuje z nauczycielami w prowadzeniu oświaty zdrowotnej oraz przeprowadza badania w zakresie profilaktyki podstawowej.
 6. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu.
 7. Co roku liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach zatwierdza organ prowadzący.
 8. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo dziecka od chwili wprowadzenia go przez rodzica (prawnego opiekuna) do sali zajęć, do momentu odbioru dziecka przez rodzica (prawnego opiekuna).
 9. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie  zajęć poza przedszkolem przedstawia się następująco:

1) dziecko przebywające w przedszkolu jest pod opieką nauczyciela, który organizuje im 
zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z programem i miesięcznym
planem zajęć;

2) dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod opieką
osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć;

3) nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym;

4) każdorazowo nauczyciel kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia;

5) nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa, zdrowia lub życia przedszkolaków, np. zdarzenia noszące znamiona przestępstwa i niezwłocznie zawiadomić dyrektora;

6)      nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola lub w ogrodzie przedszkolnym, w razie potrzeby poprosić o podanie celu pobytu, powiadomić o zaistniałym fakcie pracownika obsługi, który niezwłocznie zawiadamia dyrektora;

7)      nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków;

8)      nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni im w tym czasie opiekę upoważnionej osoby (innego nauczyciela);

9)      obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna. Należy powiadomić dyrektora oraz  rodziców (prawnych opiekunów) o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach, np. temperatura, a rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola;

10)  w wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom;

11)  wychowankowie za zgodą rodziców mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice na początku roku szkolnego;

12)  w przedszkolu prowadzi się systematyczną pracę w zakresie wychowania komunikacyjnego, w celu zaznajomienia dzieci z podstawowymi zasadami ruchu drogowego oraz organizuje się współpracę z instytucjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu drogowego;

9. Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny  odbywają się przy udziale wymaganej
liczby opiekunów, zgodnie z procedurami spacerów i wycieczek obowiązującymi 
w przedszkolu.

9a. Przy wyjściu poza teren przedszkola w obrębie tej samej miejscowości, bez korzystania     
ze środków lokomocji, opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą  
do 15 dzieci. Na wycieczce organizowanej poza teren przedszkola, przy korzystaniu ze    
środków lokomocji, opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą do
10 dzieci.

9b. Przedszkole może organizować wycieczki autokarowe, krajoznawcze i inne imprezy
wyjazdowe z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów:

1)  udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców/opiekunów;

2) zgodę na wycieczkę wydaje dyrektor na podstawie podpisanej Karty wycieczki co    najmniej dzień przed wyjazdem dzieci;

3)  nauczyciel organizujący wycieczkę gromadzi następującą dokumentację:

a) kartę wycieczki i listę uczestników (imię, nazwisko, adres, nr telefonu kontaktowego do rodziców/opiekunów);

b)  pisemną zgodę rodziców na wyjazd dziecka;

10. Przedszkole nie przewiduje dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani    podawania leków, poza udzielaniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

11. Nauczyciel zobowiązany jest znać i przestrzegać przepisy bhp, ppoż. i przepisy ruchu
drogowego.

12. Przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego teren musi być sprawdzony przez   
pracownika do robót ciężkich, odpowiedzialnego za stan porządku w ogrodzie
i sprawność sprzętu.

13. Ustalony dzienny harmonogram planu zajęć jest zgodny z zasadami higieny psychicznej dziecka uwzględniając równomierne rozłożenie zajęć w ciągu dnia oraz ich różnorodność.

14. W czasie pobytu w przedszkolu dzieci mają zapewniony odpoczynek w formie przystosowanej do wieku i potrzeb: leżakowanie, ćwiczenia i zabawy relaksacyjne.

 

§ 11

Zasady przyprowadzanie i odbierania dzieci

 1. W sprawowaniu opieki nad wychowankami, konieczne jest przestrzeganie przez rodziców (prawnych opiekunów) obowiązku osobistego przyprowadzania
  i odbierania dzieci z przedszkola. Dzieci mogą być również odbierane przez osoby pełnoletnie, które zostały upoważnione na piśmie przez rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Dyrektor na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej rozpoczynającym rok szkolny zobowiązuje nauczycieli do bezwzględnego przestrzegania instrukcji
  i procedur w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia dzieciom podczas pobytu w przedszkolu i poza placówką oraz oświadczeń o odbiorze dziecka z przedszkola.
 3. Nauczyciel zobowiązany jest do przekazania informacji rodzicom o miejscu
  i czasie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
 4. Nauczyciel zobowiązany jest do pobrania pisemnych oświadczeń od rodziców (prawnych opiekunów) dotyczących osób upoważnionych do odbierania dziecka
  z przedszkola.
 5. Rodzice składają oświadczenie podpisane przez oboje rodziców (prawnych opiekunów) przy pierwszym kontakcie z nauczycielem grupy.
 6. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka
  do przedszkola.
 7. Opiekun jest zobowiązany przekazać dziecko bezpośrednio pod opiekę nauczyciela
  i zgłosić nauczycielowi odbiór dziecka.
 8. Dziecko uczęszczające do oddziałów przedszkolnych jest przyprowadzane do przedszkola  i odbierane z przedszkola zgodnie z deklarowanym czasem pobytu
  w Umowie cywilno-prawnej na dany rok szkolny.
 9. W sporadycznych przypadkach, na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców
  o odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka, może ono być odebrane przez osobę niepełnoletnią, która ukończyła 13 rok życia. Upoważnienie powinno zawierać:

1)      imię i nazwisko osoby upoważnionej;

2)      serię i numer dowodu osobistego/ numer legitymacji szkolnej;

3)      miejsce zamieszkania;

4)      telefon kontaktowy;

5)      podpisy rodziców lub prawnych opiekunów.

 1. W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola do ustalonej godziny nauczyciel niezwłocznie powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o zaistniałym fakcie
  i oczekuje z dzieckiem w przedszkolu jedną godzinę. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy Komisariat Policji o niemożności zapewnienia dziecku opieki.
 2. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być udokumentowane przez właściwe dokumenty sądowe.
 3. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru
  w przypadku, gdy uważa, że nie jest on w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
 4. O każdej odmowie wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora oraz podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu
  z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.
 5. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu ani innych środków odurzających.

15.  Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu w przedszkolu -  rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka.
W sytuacjach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.

 1. Ze względów organizacyjnych oraz konieczność przygotowania odpowiedniej ilości posiłków wskazane jest, aby sporadyczne późniejsze przyprowadzanie dziecka do przedszkola w danym dniu było zgłoszone wcześniej osobiście lub telefonicznie do intendenta lub dyrektora przedszkola.

§ 12

 1. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze.
 2. Pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podejmowaniu wczesnego wspomagania rozwoju.
 3. Uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych
  w przedszkolu.
 4. Organizuje spotkania /warsztaty/ w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji, umiejętności wychowawczych, prowadzone w zależności od potrzeb przez: nauczyciela, psychologa, logopedę lub inne osoby, posiadające kwalifikacje do prowadzenia zajęć specjalistycznych.
 5. Przedszkole dba o jednolite oddziaływania wychowawcze przedszkola i domu rodzinnego dziecka:

1)   nauczyciele systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych
i edukacyjnych realizowanych w przedszkolu;

2)   nauczyciele zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz podstawą programową kształcenia ogólnego w zakresie treści nauczania po klasie pierwszej i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych umiejętności
i wiadomości;

3)   nauczyciele informują rodziców o sukcesach i trudnościach dziecka,
a także włączają ich do wspierania osiągnięć dzieci i eliminowania trudności, na jakie natrafiają;

4)   nauczyciele zachęcają rodziców do współdziałania w sprawach przedszkola.

 1. Ze względu na dobro dzieci, przedszkole współpracuje z rodzicami w zakresie kształtowania świadomości zdrowotnej dzieci oraz nawyków dbania
  o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu.

 

§ 13

Organizacja zajęć dodatkowych

1.    Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych  dzieci.

2.    Przedszkole może organizować nieodpłatnie naukę religii na życzenie rodziców
w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych. Czas trwania zajęć z religii dostosowany jest do wieku i możliwości dzieci. Liczba dzieci uczęszczających na zajęcia z religii nie może być mniejsza niż 7. Jeżeli na naukę religii danego wyznania zgłosi się mniej niż
7 wychowanków, wówczas organ prowadzący w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym organizuje naukę religii w grupie międzyprzedszkolnej  w punkcie katechetycznym. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela. Zajęcia z religii prowadzone są przez nauczyciela skierowanego do przedszkola na podstawie misji kanonicznej przez biskupa właściwej diecezji. Przy małej liczbie dzieci zgłoszonych na zajęcia religii z danej grupy mogą być organizowane zajęcia religii międzygrupowe.

3.    Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora.

4.    Sposób dokumentowania zajęć dodatkowych prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

5.    Koszty za prowadzenie zajęć dodatkowych w przedszkolu ponosi organ prowadzący.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 13

 1. Organami przedszkola są:

1)    Dyrektor przedszkola;

2)    Rada Pedagogiczna;

3)    Rada Rodziców.

 1. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

 

§ 14

KOMPETENCJE DYREKTORA PRZEDSZKOLA

 1. Dyrektor przedszkola powoływany i odwoływany jest na podstawie Ustawy
  o Systemie Oświaty. Stanowisko dyrektora powierza organ prowadzący
  na okres 5 lat szkolnych.
 2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu dla zatrudnionych w przedszkolu pracowników pedagogicznych, pracowników administracji i obsługi.
 3. Szczegółowe kompetencje dyrektora określa Ustawa z dnia 7 września 1991r.
  o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016r. poz. 35 ze zm.).
 4. Dyrektor przedszkola jest jednoosobowo odpowiedzialny za placówkę
  i prowadzoną w niej działalność, a w szczególności za:

1)   tworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju;

2)   organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola, organizację pracy w placówce;

3)   kierowanie polityką kadrową przedszkola, w tym m. in.: zatrudnianie
i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola, przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom;

4)   występowanie z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej
i Rady Rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
dla nauczycieli i innych pracowników placówki;

5)   dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;

6)   zapewnianie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi;

7)    zapewnianie bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

8)   zapewnienie prawidłowego procesu rekrutacji dzieci do przedszkola, zgodnego z Ustawą z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r. poz. 2156 oraz Dz. U. z 2016r. poz. 35);

9)   organizację indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w porozumieniu z organem prowadzącym;

10) powiadamianie dyrektora szkoły w obwodzie, którego mieszka dziecko
o spełnianiu przez niego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;

11) dopuszczanie do użytku przedstawionych przez nauczyciela lub nauczycieli programów wychowania przedszkolnego zgodnych z podstawą programową;

12) sprawowanie opieki nad wychowankami oraz za stwarzanie warunków  harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działania prozdrowotne;

13) realizację uchwał Rady Miasta Puławy, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, podjętych w ramach ich kompetencji;

14) sprawowanie kontroli zarządczej;

15) dbanie o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;

16) udzielanie na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem lub w formie indywidualnego nauczania;

17) powołaniu spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w przedszkolu zespołów zadaniowych i zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

18) stwarzanie warunków umożliwiających podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, gdy zachodzi taka potrzeba;

19) przydzielanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia;

20) określania i ustalania sposobów dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;

21) dbania o właściwe wyposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne;

22) powoływanie komisji w celu dokonania inwentaryzacji majątku przedszkola;

23) określanie zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy.

 1. Do obowiązków Dyrektora jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej należy także:

1)   organizowanie zebrań plenarnych;

2)   kierowanie pracami Rady Pedagogicznej;

3)   przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizację jej uchwał podjętych
w ramach kompetencji stanowiących;

4)   zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku zebrania;

5)   ustalanie na wniosek Rady Pedagogicznej ramowego rozkładu dnia;

6)   wstrzymywanie uchwały Rady Pedagogicznej niezgodnej z przepisami  prawa oraz niezwłoczne powiadomienie organu prowadzącego przedszkole i organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu
z organem prowadzącym placówkę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne;

7)   wykonywanie czynności związanych z awansem zawodowym nauczycieli:

a)   zapewnienie nauczycielom ubiegającym się o awans prawidłowego przebiegu stażu;

b)   dokonywanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu;

c)   powoływanie i przewodniczenie komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli  stażystów ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego;

d)  nadanie stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego;

e)   praca w składzie komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego oraz w komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego;

8)   przygotowanie arkusza organizacji pracy przedszkola i przedstawienie
go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;

9)   planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10)  jeden raz w roku dokonanie kontroli obiektów należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów
(z ustaleń kontroli sporządza się protokół, kopię protokołu dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu);

11) ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek Rady Pedagogicznej,
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów);

12) podejmowanie decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej;

13) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym, instytucjami nadzorującymi
i kontrolującymi, a także ze środowiskiem lokalnym;

14) opracowywanie Regulaminu Pracy oraz innych regulaminów o charakterze wewnętrznym;

15) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników;

16) administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie
z regulaminem;

17) prowadzenie dokumentacji kadrowej, kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie
z obowiązującymi przepisami;

18) egzekwowanie przestrzegania ustalonego w przedszkolu porządku oraz dbałości
o estetykę i czystość przedszkola;

19) organizowanie dla pracowników przedszkola szkolenia w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy, zapoznawanie na bieżąco z nowymi przepisami, instrukcjami
i wytycznymi w tym zakresie oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem tych przepisów;

20)  ustalanie regulaminu pracy, premiowania i nagradzania pracowników;

21)  ustalanie planów urlopów pracowników;

22) występowanie w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone;

23)  wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych;

24) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 1. Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny nad wszystkimi zajęciami prowadzonymi
  w przedszkolu i wykonuje następujące zadania:

1)   organizuje ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy przedszkola;

2)   kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola;

3)   wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, a w szczególności organizuje szkolenia
i narady, motywuje do doskonalenia i rozwoju zawodowego, przedstawia nauczycielom wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego;

4)   opracowuje plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej
w terminie do 15 września roku szkolnego;

5)   przedstawia Radzie Pedagogicznej co najmniej dwa razy w roku szkolnym wyniki
i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;

6)   gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny
ich pracy zgodnie z odrębnymi przepisami oraz gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli;

7)   dokonuje oceny pracy intendenta;

8)   rozpatruje wnioski, skargi i zażalenia według określonej procedury;

9)   w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców;

10)  jest zobowiązany do poinformowania rodziców o ich zadaniach dotyczących obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka w kontekście definicji niespełniania tego obowiązku i wynikających z tego tytułu konsekwencjach;

11) jest zobowiązany do żądania od nauczycieli przed nawiązaniem stosunku pracy informacji z Krajowego Rejestru Karnego.

 1. Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie
  i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
  i opiekuńczej.
 2. Przekazuje informacje o aktualnych problemach oświatowych i przepisach prawa dotyczących działalności przedszkola.
 3. Bierze udział w rozwiązywaniu bieżących problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przedszkola w szczególności przez udzielanie pomocy nauczycielom, inspirowaniu ich do samodzielności innowacyjnej i twórczej działalności oraz wskazywanie właściwego trybu postępowania w konkretnych sprawach.
 4. Upowszechnia i wdraża rozwiązania służące skutecznej realizacji zadań przedszkola,
  w szczególności przez prowadzenie przykładów dobrej praktyki.
 5. Inspiruje lub organizuje współpracę między nauczycielami przedszkola, szkołami, różnego typu jednostkami samorządu terytorialnego, organem prowadzącym
  i innymi instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.
 6. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor przedszkola współdziała z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, a w szczególności:

1)   koordynuje ich działania, zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola;

2)   w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola;

3)   po wyrażeniu pozytywnej opinii przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców może wyrazić zgodę na podjęcie w przedszkolu działalności przez stowarzyszenia
i organizacje, których statutowym celem jest działalność na rzecz dzieci.

 1. Dyrektor przedszkola współdziała ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.
 2. W zakresie ochrony praw dziecka dyrektor przedszkola, zgodnie z prawem oświatowym:

1)   dba o właściwą organizację i realizację statutu przedszkola tak, by stworzyć wychowankom jak najlepsze warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego przy zapewnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy;

2)   czuwa nad przestrzeganiem praw dziecka w przedszkolu i każdorazowo reaguje
w przypadku naruszenia praw dziecka ze strony pracowników placówki;

3)  analizuje oraz ocenia przestrzeganie i poszanowanie praw dziecka w przedszkolu;

4)  organizuje szkolenia i spotkania związane z problematyką praw dziecka;

5)  zatrudnia nauczycieli o właściwych kwalifikacjach;

6)  współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia działań wychowawczych oraz stosownej pomocy dziecku;

7)    zapewnia dzieciom i rodzicom możliwość korzystania ze specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

8)   powiadamia kompetentne organy w przypadku naruszenia praw dziecka, zwłaszcza stosowania wobec dziecka przemocy fizycznej i emocjonalnej;

9)   rozpowszechnia wśród nauczycieli i rodziców wiedzę o instytucjach wspomagających prawa dziecka.

 1. W czasie nieobecności dyrektora zastępstwo pełni zastępca dyrektora
  lub nauczyciel wskazany przez dyrektora na podstawie upoważnienia. Funkcja ta sprawowana jest społecznie.
 2. Dyrektor przedszkola może utworzyć stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze, jeżeli uzna, że istnieje taka potrzeba i uzyska zgodę organu prowadzącego.
 3. Dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może wystąpić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznanie pomocy stałej bądź doraźnej dzieciom będącym w trudnej sytuacji materialnej.
 4. Dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może wystąpić do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Sądu Rodzinnego w sytuacji potrzeby podjęcia interwencji ze względu na zaistniałą sytuację rodzinną lub losową dziecka.
 5. Dyrektor przedszkola zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem pracownikom przedszkola oraz rodzicom.

 

§ 15

KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor przedszkola i nauczyciele pracujący
  w przedszkolu. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć
  z głosem doradczym osoby zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
 4. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który nie może być sprzeczny z niniejszym statutem i obowiązującymi przepisami.
 5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)   przygotowanie projektu statutu i jego proponowanych zmian oraz uchwalenie statutu;

2)   uchwalanie Regulaminu Rady Pedagogicznej;

3)  opracowanie i zatwierdzenie rocznego planu pracy przedszkola, programu wychowawczego i programu profilaktycznego;

4)   podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w przedszkolu po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców;

5)   ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

6)   podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola (nie dotyczy dziecka realizującego obowiązkowe przygotowanie przedszkolne);

7)   podejmowanie uchwały w sprawie ustalenia po pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej zestawu programów wychowania przedszkolnego;

8)   uchwalanie regulaminów przedszkola o charakterze wewnętrznym;

9) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy placówki;

10) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza
i opiekuńcza.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)    organizację pracy przedszkola w tym tygodniowy rozkład godzin pracy i rozkład zajęć dodatkowych;

2)    projekt planu finansowego;

3)    w przypadku dokonywania oceny dyrektora wydaje opinię o jego pracy;

4)   wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień;

5)   propozycje przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć przedstawionych przez dyrektora;

6)   propozycję kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora lub innych stanowisk kierowniczych w przedszkolu;

7)   powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił;

8)    powierzenie funkcji dyrektora na następną kadencję przez organ prowadzący;

9)    odwołanie z funkcji wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego;

10) wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;

11)  zgłaszanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych;

12)  pracę dyrektora w celu dokonania oceny pracy zawodowej;

13) opiniuje plan pracy przedszkola, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla przedszkola.

 1. Do kompetencji wnioskodawczych Rady Pedagogicznej należy:

1)   występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora przedszkola lub innej osoby pełniącej stanowisko kierownicze
w przedszkolu;

2)   wyznaczenie swych przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola;

3)   z własnej inicjatywy ocena sytuacji oraz stanu placówki i występowanie z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego w sprawach dodatkowych zajęć edukacyjnych do których zalicza się : zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do zestawu programów nauczania; zajęcia prowadzone                 w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; zajęcia rozwijające zainteresowania       i uzdolnienia uczniów;

4) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
o zbadanie i dokonanie oceny działalności przedszkola, jego dyrektora lub nauczyciela. Wnioski te, mają charakter wiążący.

 1. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnych
  z harmonogramem oraz na wniosek przewodniczącego lub 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 2. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów
  w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.
 3. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków, spostrzeżeń oraz wszystkich spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Członkowie Rady są również zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom (prawnym opiekunom).
 4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej,                 w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki.
 5. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

 

§ 16

KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

 1. Rada Rodziców jest organem społecznie działającym na rzecz przedszkola, wspierającym jego działalność statutową oraz stanowiącym reprezentację wszystkich rodziców.
 2. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, określający wewnętrzną strukturę i tryb pracy oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rad Oddziałowych, a także do Rady Rodziców przedszkola. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola i obowiązującymi przepisami.
 3. Rada Rodziców współdziała z pozostałymi organami przedszkola.
 4. W skład Rady Rodziców wchodzą – po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach na zebraniu rodziców dzieci danego oddziału, przy czym w wyborach jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 5. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1)        uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego przedszkola oraz programu profilaktycznego;

2)        jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa                                 w ust. 16 pkt. 1) b) program ten ustala dyrektor przedszkola z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora przedszkola obowiązuje  do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

3)        opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, który opracowuje dyrektor przedszkola w przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia, w wyniku kontroli organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

4)        opiniowanie statutu przedszkola;

5)        opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola;

6)        opiniowanie zgody dyrektora przedszkola na działanie stowarzyszeń i organizacji na terenie przedszkola;

7)        występowanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką
z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności placówki, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu;

8)        występowanie do Rady Pedagogicznej, dyrektora z wnioskami, opiniami dotyczącymi funkcjonowania przedszkola;

9)        wyznaczenie swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola;

10)    opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć.

 1. Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania, także    stale
  z nią współpracuje osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.
 2. Rada Rodziców ma prawo do przedstawienia swojej opinii dotyczącej oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu oraz oceny pracy nauczyciela.
 3. Rada Rodziców zgłasza swojego przedstawiciela do składu komisji rozpatrującej odwołanie nauczyciela od oceny ustalonej przez dyrektora przedszkola.
 4. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady zbierania
  i wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców.
 5. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane w zeszycie protokołów
  i przechowywane w dokumentacji kancelaryjnej. Dokumentacja prowadzonej działalności Rady Rodziców przechowywana jest na terenie przedszkola.
 6. W posiedzeniach Rady Rodziców bierze udział dyrektor z głosem doradczym.
 7. Do udziału w posiedzeniach Rady Rodziców mogą być zaproszone
  przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Rodziców inne osoby
  z głosem doradczym.
 8. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców.
 9. Rada Rodziców może inicjować i organizować formy bezpośredniej pomocy dotyczącej bieżącej działalności przedszkola.

 

 

§ 17

Zasady współdziałania organów przedszkola

 1. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie poziomu rozwoju przedszkola.
 2. Ustala się następujące zasady współdziałania poszczególnych organów przedszkola:

1)   każdy z nich działa i podejmuje decyzje w ramach swoich kompetencji  określonych
w Statucie Przedszkola;

2)   każdy z nich na bieżąco wymienia informacje o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach;

3)   każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego;

4) organy przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji;

5)  rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi przedszkola poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców w formie pisemnej lub Radzie Pedagogicznej
w formie ustnej na jej posiedzeniu;

6) rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki
i kształcenia dzieci według zasad przyjętych w przedszkolu.

 

§ 18

Sposoby rozwiązywania sporów między organami przedszkola

 1. Wszelkie spory pomiędzy organami przedszkola rozstrzyga dyrektor drogą mediacji
  i negocjacji ze stronami, uwzględniając ich ustawowe kompetencje.
  1. Sposób rozwiązywania sporów między organami przedszkola:

a)    organy przedszkola działają zgodnie z prawem;

b)    podstawową zasadą jest ugodowe rozwiązywanie konfliktów;

c)    sprawy sporne między organami rozstrzyga dyrektor przedszkola;

d)    na terenie przedszkola zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby. Zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów.

3. Tryb rozwiązywania sporów między dyrektorem przedszkola i Radą Pedagogiczną. Dyrektor i Rada Pedagogiczna powinni dążyć do polubownego załatwiania sporów
w toku: indywidualnych rozmów;  nadzwyczajnych posiedzeń Rady Pedagogicznej zwoływanych na wniosek dyrektora lub Rady Pedagogicznej – w ciągu 7 dni od zgłoszenia wniosku; nadzwyczajnych posiedzeń Rady Pedagogicznej, z udziałem organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny – w ciągu 14 dni
od daty zgłoszenia wniosku.

3a. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu należy złożyć odwołanie:

a)    do organu sprawującego nadzór pedagogiczny – w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej;

b)    do organu prowadzącego – w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

4.  Tryb rozwiązywania sporów między dyrektorem przedszkola a Radą Pedagogiczną
i Radą Rodziców. Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców dążą do polubownego załatwiania sporu w toku: indywidualnej rozmowy nauczycieli
z rodzicami; indywidualnej rozmowy nauczyciela z rodzicami (z udziałem dyrektora); indywidualnej rozmowy dyrektora z rodzicami; zebrania z rodzicami zwołanego na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora w ciągu 2 tygodni od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola; zebrania z rodzicami (z udziałem organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny) zwoływanego na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora w ciągu miesiąca od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola.

4a.  W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu Rada Rodziców ma prawo zwrócić się do:

a)   organu sprawującego nadzór pedagogiczny – w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej;

b)    organu prowadzącego – w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

5. Spory między organami przedszkola mogą być rozstrzygane przez komisję pojednawczą. Komisję pojednawczą powołuje dyrektor spośród członków Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. W jej skład wchodzi po dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców oraz dyrektor jako przewodniczący (jeśli nie jest stroną w konflikcie). Jeśli dyrektor jest stroną w konflikcie, to na jego miejsce jest powołany inny przedstawiciel Rady Pedagogicznej.

6.   W przypadku sytuacji konfliktowej każdy z organów ma możliwość obrony swego stanowiska.

7.  Strony zwaśnione prezentują własne stanowiska podczas posiedzenia komisji pojednawczej, a komisja ustala sposób głosowania odnośnie rozwiązywanego problemu. W razie braku porozumienia stanowisko zajmują przedstawiciele organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

8. W przypadku konfliktu: dyrektor – Rada Pedagogiczna organem rozstrzygającym spór jest organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny; dyrektor – Rada Rodziców organem rozstrzygającym jest w kwestiach administracyjnych organ prowadzący, a w kwestiach dydaktycznych organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

9. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora przedszkola.

10. Przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze  
stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk.

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 19

 1. Przedszkole jest placówką posiadającą cztery oddziały przedszkolne. Oddziały przedszkolne zlokalizowane są w jednej siedzibie przy ul. Słowackiego 5a
  w Puławach.

 

§ 20

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony
  z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 2. Liczba dzieci powinna wynosić 25.
 3. Liczba miejsc w przedszkolu wynosi 100.
 4. Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola ustala się zgodnie z przepisami zawartymi
  w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.( ze zm., Dz.U z 2015r. , poz.2156 oraz Rozporządzeniem MEN z dn. 2 listopada 2015r., Dz.U. z 2015r., poz. 1942 ).
 5. Zgodnie z zasadą dotyczącą skreślania dzieci z listy wychowanków uniemożliwia się skreślanie z listy dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
 6. W dni pracujące przypadające na  czas między świętami, w okresie ferii szkolnych, bądź w innych okresach o obniżonej frekwencji praca dydaktyczno-wychowawcza może być prowadzona w grupach łączonych.

 

§ 21

 1. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie:

1)    podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

2)    programu wychowania przedszkolnego dopuszczonego do użytku w przedszkolu przez dyrektora na wniosek nauczyciela (nauczycieli) po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców;

3)    innowacji pedagogicznych i eksperymentów wpisanych do prowadzonego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty, rejestru innowacji pedagogicznych
i eksperymentów w przedszkolach;

4)   programów własnych i projektów przyjętych do realizacji przez Radę Pedagogiczną.

5)  realizowania Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego.

 

§ 22

 1. Podstawę organizacji pracy przedszkola stanowią:

1)    arkusz organizacji przedszkola,

2)    ramowy rozkład dnia,

3)    plan pracy przedszkola.

 

§ 23

Czas trwania zajęć

 1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 2. W przedszkolu mogą być  prowadzone zajęcia dodatkowe.
 3. Czas trwania zajęć dodatkowych uwzględnia w szczególności potrzeby
  i możliwości rozwoje dzieci i wynosi:

a)    z dziećmi w wieku trzech lat – 15 minut;

b)    z dziećmi w wieku czterech lat – 20 minut;

c)    z dziećmi w wieku pięciu, sześciu lat – 25-30 minut.

 1. Sposób realizacji zajęć dodatkowych zawarty jest w odrębnych programach zajęć dodatkowych.
 2. Zajęcia dodatkowe organizowane są poza godzinami przeznaczonymi  na realizację podstawy programowej.
 3. Zajęcia z języka angielskiego realizowane są dla dzieci 5,6-letnich w ramach realizacji podstawy programowej.
 4. Zajęcia dodatkowe organizowane przez przedszkole są prowadzone w ramach opłaty nie wyższej niż 1 zł.
 5. Dokumentowanie odbytych zajęć dodatkowych odbywa się przez bieżące wpisy prowadzone przez nauczycieli w dodatkowym dzienniku zajęć w oparciu                             o zatwierdzone przez dyrektora programy.

 

 

 

 

 

§ 24

Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu

1.    Placówka prowadzi dla każdego oddziału przedszkolnego  dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej
w danym roku szkolnym.

2.    W dzienniku zajęć przedszkola wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska
i imiona dzieci, daty i miejsca ich urodzenia, adresy zamieszkania dzieci, nazwiska
i imiona rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania dziecka, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają, oraz tematy przeprowadzonych zajęć, a także godziny przyprowadzania
i odbierania dziecka z przedszkola. W dzienniku odnotowuje się obecność dzieci na zajęciach w danym dniu. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem. Równolegle prowadzony jest dziennik elektroniczny w systemie iPrzedszkole.

3.    Przedszkole prowadzi dla każdego dziecka w wieku przedszkolnym dokumentację związaną z obserwacją poziomu rozwoju dziecka.

 

§ 25

Arkusz organizacyjny przedszkola

 1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora do 30 kwietnia.
 2. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
 3. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

1)    liczbę oddziałów, liczbę dzieci, czas pracy poszczególnych oddziałów;

2)    liczbę pracowników przedszkola łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych;

3)    ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielanych
przez organ prowadzący przedszkole;

4)    czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym;

5)    liczbę nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w danym roku szkolnym oraz wskazania terminów złożenia wniosków o podjęcie tych postępowań przez nauczycieli;

6)    inne dane konieczne do zaplanowania prawidłowej organizacji pracy przedszkola.

4.   Dyrektor przedszkola, aby zorganizować prowadzenie zajęć dodatkowych może:

1)  powierzyć prowadzenie takich zajęć nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu zgodnie z ich kompetencjami;

2) zatrudnić nowych nauczycieli posiadających odpowiednie kompetencje do prowadzenia konkretnego typu zajęć;

3)   podpisać umowę z firmą zewnętrzną na prowadzenie takich zajęć.

4)  Zajęcia dodatkowe mogą być finansowane ze środków budżetu za zgodą organu prowadzącego.

 

§ 26

Ramowy rozkład dnia

 1. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony
  przez dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia
  z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci oraz zgodność z zalecanymi formami realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w rozliczeniu tygodniowym.
 3. Rozkład pracy z dziećmi w ciągu dnia może ulec zmianie w zależności od potrzeb organizacyjnych.
 4. W ramowym rozkładzie dnia dopuszcza się możliwość organizowania zajęć dodatkowych, takich jak: nauka języka angielskiego dla dzieci 3,4-letnich, zajęć literackich, umuzykalniających oraz zajęć specjalistycznych (np. logopedycznych, socjoterapeutycznych) – z uwzględnieniem  potrzeb dzieci. Zajęcia dodatkowe mogą się odbywać wyłącznie poza czasem przeznaczonym na realizacje podstawy programowej.
 5. W celu zapewnienia dzieciom możliwości odpoczynku i snu w oddziale dzieci                       3,4 -letnich zorganizowane jest leżakowanie.
 6. Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczych lub dydaktyczno –  wychowawczych w grupach międzyoddziałowych.
 7. Grupy międzyoddziałowę są tworzone na okres roku szkolnego w godzinach 6.oo – 7.30 i 15.oo – 16.oo w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanymi wcześnie rano i później odbieranymi z przedszkola. Nauczycielki otwierające przedszkole przyjmują dzieci od godziny 6.oo do momentu otwarcia pozostałych oddziałów, zaś nauczycielki zamykające przedszkole przyjmują dzieci
  z poszczególnych grup od godziny 15.00 do momentu zamknięcia przedszkola.
 8. W okresach niskiej frekwencji dzieci ( ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy przedświąteczne, wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy) dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie.

§ 27

Zasady funkcjonowania przedszkola

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
 2. Zmiany dotyczące przekształcenia lub likwidacji placówki dokonuje organ prowadzący
  z końcem danego roku szkolnego. Organ prowadzący zobowiązany jest co najmniej na
  6 miesięcy przed terminem podjęcia działań, zawiadomić o zamiarze i przyczynach podjętych działań rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola
  i Kuratora Oświaty.

 

§ 28

Dzienny czas pracy przedszkola

 1. Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola zgodnie z  potrzebami  rodziców przedstawionymi w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola na dany rok szkolny. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 16.00.
 2. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin dziennie w czasie od 8.00 do godziny 13.00.

 

§ 29

Terminy przerw pracy przedszkola

1. Terminy przerw wakacyjnych ustala organ prowadzący.

2. Przerwy w pracy przedszkola wykorzystuje się na przeprowadzenie niezbędnych  
remontów, gruntownych porządków, a także na urlopy wypoczynkowe pracowników  
pedagogicznych i pracowników nie będących nauczycielami.

3. Zakłada się możliwość zmniejszenia liczby oddziałów i ich czasu pracy w ciągu dnia
w czasie przerw świątecznych i wakacyjnych, w zależności od potrzeb.

 

§ 30

Dodatkowe informacje o organizacji pracy przedszkola

 1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

1)   sale zajęć dla poszczególnych oddziałów;

2)   salę do pracy specjalistów (logopedy, psychologa);

3)    salę gimnastyczną;

4)    bibliotekę;

5)    pomieszczenia administracyjno-gospodarcze;

6)    pion kuchenny;

7)    szatnię dla dzieci,

8)    szatnię dla pracowników przedszkola.

 1. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego
  z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
 2. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dziecka w ogrodzie.
 3. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa
  i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań, potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej, zgodnie
  z zasadami bezpieczeństwa określonymi odrębnymi przepisami.

 

§ 31

Zasady odpłatności za przedszkole

 1. Wychowanie, nauczanie i opieka w zakresie podstawy programowej jest bezpłatna.
 2. Zasady odpłatności za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz zasady stosowania ulg i zniżek w opłatach miesięcznych reguluje bieżąca uchwała Rady Miasta Puławy w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w poszczególnych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Puławy.
 3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń wykraczających ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego ustalana jest w wysokości 1zł,
  z uwzględnieniem godzin przyprowadzania i odbierania dzieci zadeklarowanych
  w umowie przez rodziców/prawnych opiekunów.
 4. Koszty według ustalonej stawki produktów żywnościowych pokrywają rodzice.
 5. Należności za wyżywienie pomniejsza się odpowiednio o dzienną stawkę żywieniową
  w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.
 6. Opłata za świadczenia przedszkola:

1)    podlega zwrotowi w przypadku, kiedy przedszkole nie funkcjonuje z przyczyn leżących po jego stronie (np. awaria) w wysokości proporcjonalnej, tj. 1/liczbę dni roboczych
w danym miesiącu opłaty miesięcznej za każdy dzień przerwy w działalności;

2)    podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu co najmniej 14 dni kalendarzowych (w ciągłości) spowodowanej długotrwałą chorobą, pobytem w szpitalu lub sanatorium, potwierdzonym zaświadczeniem lekarskim w wysokości proporcjonalnej tj. 1/liczbę dni roboczych w danym miesiącu opłaty miesięcznej za każdy dzień nieobecności. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające nieobecność dziecka powinno być przedłożone w terminie do trzech dni od daty jego wystawienia.

7.  Z wyżywienia w przedszkolu może korzystać personel pokrywając 100% ceny surowców zużywanych do przygotowania posiłków oraz koszty ich przygotowania.

8.  W miesiącu lipcu i sierpniu rodzice/opiekunowie dziecka wnoszą odpłatność za okres dyżuru pełnionego przez przedszkole do którego dziecko uczęszcza.

9.    Opłaty za świadczenia przedszkola płatne są z góry do dnia 5 każdego miesiąca.

10.  Od nieterminowych płatności nalicza się odsetki.

11.  W przypadku zalegania z opłatą przez okres 2 miesięcy dyrektor przedszkola skreśla
z listy wychowanków (z wyjątkiem dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego) po uprzednim powiadomieniu rodziców/opiekunów prawnych na piśmie i wyznaczeniu dodatkowego terminu do uiszczenia należności wraz z ustawowymi odsetkami.

12.  Szczegółowe regulacje dotyczące opłaty za przedszkole uwzględnia umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem a rodzicami/prawnymi opiekunami, która  zawiera między innymi: zakres świadczeń, zasady pobierania opłat miesięcznych za świadczenia, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiadania.

§ 32

Innowacje i eksperymenty pedagogiczne

 1. W przedszkolu mogą być prowadzone innowacje i eksperymenty pedagogiczne. Są to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu podwyższania jakości pracy przedszkola.
 2. Innowacja lub eksperyment może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne w całej placówce lub oddziale przedszkolnym.
 3. Przedszkole zapewnia odpowiednie warunki lokalowe i organizacyjne niezbędne do realizacji planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych.
 4. Innowacje i eksperymenty nie mogą prowadzić do zmiany typu przedszkola oraz naruszać uprawnień wychowanków do bezpłatnej nauki, wychowania
  i opieki w zakresie podstawy programowej, a także w zakresie uzyskania przez dziecko wiadomości i umiejętności niezbędnych do uzyskania gotowości szkolnej.
 5. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny.
 6. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji lub eksperymentu w przedszkolu podejmuje Rada Pedagogiczna po uzyskaniu zgody nauczycieli, którzy będą w niej uczestniczyć oraz pisemnej zgody autora innowacji, o ile jej założenia nie były wcześniej opublikowane.
 7. Szczegółowe zasady prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej określają odrębne przepisy.

§ 33

 1. W ramach funkcji wspierającej przedszkole współpracuje z instytucjami wspomagającymi rodzinę. Są to m. in. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
 2. Przedszkole w ramach swoich możliwości organizuje bezpłatną opiekę zdrowotną dla wychowanków – opiekę pielęgniarki.
 3. Przedszkole współpracuje z innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi na terenie miasta i poza nim (m. in. przedszkola, szkoły podstawowe, ośrodki adaptacyjne, itp.) oraz z ośrodkami kultury i innymi instytucjami na terenie miasta.
 4. Przedszkole ma obowiązek zapewnienia nauki etyki każdemu wychowankowi zainteresowanemu udziałem w takich zajęciach.

 

§ 34

 1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję
  o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

1)   nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu;

2)   stałych, agresywnych zachowań dziecka zagrażających zdrowiu i życiu pozostałych wychowanków i niepodjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu (np. podjęcia terapii lub gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji);

3)   ukrytych ciężkich chorób dziecka, nie zgłoszonych przez rodziców;

4)   zalegania z odpłatnością za przedszkole co najmniej dwa miesiące.

 1. W przypadku zamiaru skreślenia dziecka z listy wychowanków w sytuacji opisanej
  w ust.1 pkt.2 dyrektor zobowiązany jest podjąć następujące działania:

1)   zawiadomić rodziców na piśmie o konieczności podjęcia współpracy
z przedszkolem w zakresie zmiany zachowania dziecka;

2)   zaproponować pomoc rodzicom i dziecku odpowiednią do możliwości przedszkola;

3)   powiadomić organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny o zaistniałym problemie i zamiarze skreślenia dziecka z listy wychowanków;

4)   zawiadomić rodziców o podjętej decyzji na piśmie.

 1. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej. O podjętej uchwale dyrektor powiadamia rodziców bądź opiekunów dziecka.

 

§ 35

Zasady rekrutacji

1.    Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat. (Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat).

2.    W wyjątkowych sytuacjach dyrektor może przyjąć dziecko, które w dniu 1 września ma ukończone 2,5 roku. Szczególnie uzasadnionym przypadkiem może być:

1)    sytuacja rodzinna – dziecko z rodziny patologicznej, które jak najwięcej czasu powinno spędzać poza domem, śmierć matki lub porzucenie dziecka przez matkę;

2)    sytuacja prawna dziecka – adopcja, rodzina zastępcza;

3)    sytuacja materialna dziecka – np. matka jest zmuszona podjąć pracę;

4)    szybki, intensywny rozwój dziecka, które już dorosło do przedszkola i czuje potrzebę kontaktu z dziećmi;

3.    Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

3a. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Miasto Puławy.

4.    W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych w Gminie Miasto Puławy niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)    wielodzietność rodziny kandydata (wielodzietności rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci);

2)    niepełnosprawność kandydata;

3)    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (samotne wychowywanie dziecka – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem);

7)    objęcie kandydata pieczą zastępczą.

5.  Kryteria, o których mowa w ust. 4 mają jednakową wartość.

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria określone przez organ prowadzący, przy czym każdemu kryterium przyznana jest określona liczba punktów (każde kryterium może mieć różną wartość):

7. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia powyższych kryteriów.

8. W przypadku kiedy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

9. Zasady rekrutacji, etapy i harmonogram postępowania rekrutacyjnego co roku są podane do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Miejskiego Przedszkola nr 5 w Puławach.

10. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Miasto Puławy są przyjmowani do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.

11. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej:

1)    W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do przedszkola wchodzi co najmniej 3 nauczycieli tego przedszkola.

2)    W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:

a)    dyrektor przedszkola, w którym działa komisja rekrutacyjna;

b)    osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym
w przedszkolu.

3)    Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

a)    ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

b)    ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych;

c)    sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

4)    Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.

5)    Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do przedszkola.

6)    Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

7)    Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

8)    Listy, o których mowa w pkt. 3a i 3b) podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola.

9)    W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

10)  Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 9. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

11)  Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

12)  Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
o którym mowa w pkt. 10, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

13)  Dyrektor przedszkola może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.

12.  W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora.

13.  Rekrutacja prowadzona jest za pomocą systemu naboru elektronicznego na stronie https://nabor.progman.pl/pulawy.html.

14. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne              w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

15. Od 1 września 2016 roku dziecko w wieku 5 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

16. Dzieciom czteroletnim i pięcioletnim gmina zapewnia możliwość korzystania
z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę. Od 1 września 2017r. prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego uzyskuje także dziecko 3-letnie.

17. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat,                      nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

18. Dyrektor  przedszkola jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły podstawowej,
w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie.

19.Dziecko, któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

20. Na wniosek rodziców dyrektor przedszkola do którego dziecko zostało przyjęte, może zezwolić w drodze decyzji na spełnianie przez dziecko obowiązku poza przedszkolem.

21.  Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

22.  Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w ust.14,
są obowiązani: dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka
do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia, informować dyrektora szkoły podstawowej,
w obwodzie której dziecko mieszka w terminie do 30 września każdego roku
o realizacji tego obowiązku.

23.  Przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 proc. obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu.

24.  Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

ROZDZIAŁ V

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 36

 1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji
  o Prawach Dziecka, a w szczególności prawo do:

1)    akceptacji takim, jakie jest;

2)    zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;

3)   opieki i ochrony;

4)   właściwie zorganizowanego procesu edukacji zgodnie z zasadami bezpieczeństwa
i pracy umysłowej odpowiadającego jego potrzebom, zainteresowaniom
i możliwościom psychofizycznym, zgodnego z tempem indywidualnego rozwoju;

5)    szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;

6)    ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

7)    ochrony i poszanowania jego godności osobistej oraz własności;

8)    doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa własnego i innych);

9)    aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy;

10)  odkrywania, pobudzania i wzmacniania własnego potencjału twórczego;

11)  w przedszkolu obowiązuje zakaz stosowania kar cielesnych ośmieszających dziecko                i naruszających poczucie godności;

12)  znajomości swoich praw;

13)  codziennego pobytu na powietrzu, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne;

14)  pomocy psychologiczno-pedagogicznej w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby;

15)  przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu;

16)  snu i wypoczynku, kiedy jest zmęczone;

17)  racjonalnego żywienia;

18)  nagradzania wysiłku i osiągnięć.

§ 37

 1. Obowiązkiem dziecka w przedszkolu jest:

1)    postępowanie zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi;

2)    okazywanie szacunku dorosłym, kolegom i używanie form grzecznościowych;

3)    dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych dzieci;

4)    staranie się o utrzymywanie porządku wokół siebie i w swoim otoczeniu;

5)    dbanie o swój wygląd i ubranie – higiena osobista;

6)    przestrzeganie zasad współżycia społecznego;

7)    szanowanie wolności i godności osobistej drugiego człowieka – kolegi;

8)    szanowanie efektów pracy  i  zabawy innych osób;

9)    bezwzględne szanowanie nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych;

10) dbanie o sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu;

11)  słuchanie i reagowanie na polecenia nauczyciela;

12)  uczestniczenie w zajęciach dodatkowych, które wybrali dla dziecka rodzice, jednakże pod warunkiem wyrażenia przez dziecko chęci uczestniczenia w tych zajęciach.

 

§ 38

1.    W zakresie ochrony praw dziecka, dyrektor przedszkola powinien w szczególności:

1)  dbać o właściwą organizację przedszkola, by stworzyć wychowankom jak najlepsze warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego, przy zapewnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy;

2)  czuwać nad przestrzeganiem praw dzieci w placówce i poza nią oraz każdorazowo reagować w przypadku naruszenia praw dziecka ze strony pracowników placówki
i innych osób;

3)    analizować i oceniać przestrzeganie i poszanowanie praw dziecka w  placówce;

4)    organizować szkolenia i spotkania związane z problematyką praw dziecka;

5)    zatrudniać nauczycieli o właściwych kwalifikacjach;

6)    współpracować z rodzicami w celu ujednolicania działań i pomocy dziecku;

7)  zapewniać dzieciom i rodzicom możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

8)  rozpowszechniać wśród nauczycieli i rodziców wiedzę o instytucjach pomagajacych
przestrzegać prawa dziecka:

a)    Rzecznik Praw Dziecka: 00-450 Warszawa ul. Przemysłowa 30/32, tel. 22 583 66 00;

b)    Komitet Ochrony Praw Dziecka: 00-629 Warszawa ul. Oleandrów 6, tel. 22 626 94 19;

c) Towarzystwo Ochrony Praw i Godności Dziecka WYSPA: 41-500 Chorzów
ul. Omańkowskiej 1, tel. 48 322 418 456.

2.   Przedszkole respektuje prawo dziecka do wychowania i opieki odpowiedniej do wieku
i rozwoju, prawo do pomocy psychologiczno- pedagogicznej i specjalnych form pracy.

3.    Dzieciom uświadamia się ich prawa i obowiązki i jasno określa reguły ich postępowania w przedszkolu.

4.    W przedszkolu obowiązuje zakaz stosowania kar cielesnych i ośmieszających dziecko.

5.    Jeżeli nauczyciel lub inny pracownik przedszkola naruszy dobro dziecka – dyrektor placówki wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia, a wobec uznanego winnym naruszenia praw dziecka stosuje karę, łącznie z zastosowaniem kar porządkowych
i dyscyplinarnych.

6.    W przypadku naruszenia dobra dziecka w przedszkolu, rodzice mają prawo do interwencji u dyrektora placówki i uzyskania wyjaśnienia na przedstawioną przez siebie interpelację.

7.    W razie braku właściwej interwencji dyrektora na zgłoszenie naruszenia dobra dziecka, rodzice mają prawo przedłożyć sprawę do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

8.    Rodzice i nauczyciele obowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

9. Przedszkole zapewnia dziecku bezpieczeństwo, poszanowanie jego godności osobistej oraz ochronę przed przemocą:

1)    w przypadku podejrzenia lub zauważenia śladów przemocy lub  molestowania dziecka, nauczyciel powiadamia dyrektora, który przeprowadza rozmowę z rodzicami;

2)    w skrajnych przypadkach dyrektor powiadamia MOPR, Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich;

3)    w przypadku powzięcia wiadomości o stosowaniu przemocy w stosunku do dziecka pracownik przedszkola ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia policji
i prokuratury.

10. Dyrektor przedszkola zgodnie z prawem podejmuje interwencję w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą w rodzinie . Działania odbywają się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”, co nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

1)    Procedura wszczynana jest w sytuacji, gdy dany pracownik przedszkola w toku prowadzonych czynności służbowych powziął podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny dyrektorowi, nauczycielowi lub innemu pracownikowi przedszkola przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

2)    Dyrektor przedszkola udziela kompleksowych informacji o:

a)    możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie;

b)    możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby,                 co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

3)    Dyrektor przedszkola:

a)    organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;

b)    może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii dla osób stosujących przemoc w rodzinie;

c)    diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w tym w szczególności wobec dzieci;

d)    udziela kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej
i pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w tym o formach pomocy dzieciom świadczonych przez instytucje i podmioty w zakresie specjalistycznej pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

§ 39

 1. Wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do:

1)    jednakowego traktowania wszystkich dzieci oraz rodziców niezależnie
od ich pochodzenia, stanu majątkowego, wyznania religijnego, itp.;

2)    prezentowania wzoru kultury osobistej i taktu;

3)    przestrzegania praw dziecka określonych w niniejszym statucie.

 1. W razie otrzymania informacji wskazującej na prawdopodobieństwo nieprzestrzegania praw dziecka ze strony rodziców (prawnych opiekunów) dyrektor przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej powiadamia właściwe instytucje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

RODZICE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 40

Obowiązki rodziców

 1. Do podstawowych obowiązków rodziców (prawnych opiekunów) dziecka należy:

1)   przestrzeganie niniejszego Statutu, respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej
i Rady Rodziców;

2)    przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną przez  rodziców pełnoletnią osobę;

3)    terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu;

4)    informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu;

5)    niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;

6)    zaopatrzenie dziecko w niezbędne przedmioty i przybory;

7)    aktywne uczestnictwo w zebraniach;

8)    przestrzeganie i wywiązywanie się z ustalonych decyzji podejmowanych przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną;

9)    ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków w wybranej przez ogół rodziców w firmie ubezpieczeniowej;

10)  dbanie o higienę osobistą i estetyczny wygląd dziecka w przedszkolu;

11) przyprowadzanie dziecka do przedszkola powinno odbywać się w godzinach zadeklarowanych w umowie o świadczenie usług.

 1. Rodzice mają obowiązek poinformować na piśmie dyrektora przedszkola
  o swojej czasowej nieobecności lub wyjeździe i ustanowionym pełnomocnictwie notarialnym i sprawowaniu opieki nad dzieckiem przez osoby trzecie.
 2. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
 3. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są zobowiązani:

1)    dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola;

2)    zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia;

3)    wspierać nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka;

4)    informować dyrektora przedszkola bezpośrednio, telefonicznie lub za pośrednictwem wychowawcy grupy o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu;

5)   nie spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji
w trybie przepisów prawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) lub inne osoby przyprowadzające dziecko
  do przedszkola wchodząc/wychodząc zobowiązani są do przyłożenia imiennej karty zbliżeniowej do czytnika. W przypadku przyprowadzenia lub odebrania dziecka do przedszkola lub z przedszkola i nie odbiciu karty zbliżeniowej czas pobytu dziecka będzie naliczany od godz. 600 do 1600.

§ 41

Prawa rodziców

 1. Rodzice mają prawo do:

1)        zapoznania się z koncepcją pracy przedszkola, zadaniami wynikającymi
z programu wychowawczego i programu profilaktyki oraz planów pracy
w danym oddziale;

2)        uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;

3)        uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je
w osiąganiu tej gotowości odpowiednio do potrzeb wspomagać;

4)        uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn
i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy psychologiczno –pedagogicznej;

5)        wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji
i opinii na temat pracy przedszkola;

6)        wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny; o przekazywanych sprawach powinien być powiadomiony dyrektor przedszkola;

7)        uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn, trudności wychowawczych, jak również metod udzielania pomocy;

8)        współpracy z nauczycielem w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju;

9)        aktywnej działalności w Radzie Rodziców będącej reprezentacją rodziców;

10)    różnych form kontaktów z nauczycielami, specjalistami i dyrektorem.

11)    wyrażania opinii o planowanych innowacjach pedagogicznych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz planowanych eksperymentach pedagogicznych;

12)    wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska                 i regionu;

13)    udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo - dydaktycznych, itp.;

14)    zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczeniem przedszkola;

15)    wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz zajęć dodatkowych.

 

§ 42

 1. Współpraca przedszkola z rodzicami oparta jest na wzajemnych uzgodnieniach
  i obejmuje następujące formy:

1)    ogólne zebrania;

2)    konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela lub rodziców z dyrektorem, nauczycielami, specjalistami;

3)    zebrania grupowe i dni otwarte;

4)    zajęcia otwarte;

5)    zajęcia dla rodziców i dzieci w ramach programów własnych, realizowanych przez poszczególnych nauczycieli;

6)    imprezy środowiskowe;

7)    udział rodziców w uroczystościach;

8)    kierowanie dziecka do specjalistów (logopedy, psychologa);

9)    kąciki dla rodziców, kąciki plastyczne, informacje grupowe;

10)  spotkania o charakterze okazjonalnym, rekreacyjnym i integracyjnym;

11) prelekcje i pogadanki wspomagające rodziców w umiejętnościach wychowawczych;

12)  prace na rzecz przedszkola;

13)  inne wzajemnie ustalone.

 1. Częstotliwość wzajemnych spotkań rodziców i nauczycielek poświęconych wymianie informacji i dyskusji na tematy wychowawcze zależy od nauczyciela prowadzącego oddział i od rodziców.
 2. Celem współpracy przedszkola z rodzicami (prawnymi opiekunami) jest:

1)    pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i objęcia go pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

2)    systematyczne informowanie o rozwoju dziecka, jego zachowaniu, potrzebach
i możliwościach;

3)    uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu działań;

4)    wzajemna pomoc w realizacji programów, projektów i planów opracowanych przez nauczycieli.

§ 43

 1. Rodzice za szczególne zaangażowanie w życie przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) wychowanków mają prawo zgłosić swoją opinię lub wniosek dotyczący działalności przedszkola w zakresie spraw budzących niepokój lub związanych z propozycjami działań, mających wpływ na poprawę jakości pracy placówki:

1)    bezpośrednio do nauczycieli danego oddziału;

2)    bezpośrednio do dyrektora przedszkola;

3)    do rodziców będących członkami Rady Rodziców;

4)    na zebraniu ogólnym we wrześniu, tj. na początku każdego nowego roku szkolnego.

 1. Każda sprawa lub problem winna być rozwiązana w terminie 30 dni od daty zgłoszenia.
 2. Informację na temat sposobu rozwiązania problemu lub ostatecznego wyniku można uzyskać u osób, którym opinia lub wniosek został zgłoszony w formie pisemnej lub ustnej.
 3. Rozstrzyganie sytuacji konfliktowych pomiędzy organami przedszkola regulują odpowiednie zapisy niniejszego statutu.
 4. O ile problemu nie można rozwiązać na terenie placówki lub będzie
  on wynikał z przyczyn niezależnych od przedszkola, sprawę można zgłosić na piśmie:

1)    w kwestiach dydaktycznych do organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

2)    w kwestiach administracyjnych do organu prowadzącego.

ROZDZIAŁ VII

NAUCZYCIELE  I  INNI  PRACOWNICY  PRZEDSZKOLA

Podstawowe obowiązki pracowników przedszkola

 

§ 44

 1. Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków. Szczegółowe zadania pracowników przedszkola określają odrębne przepisy.
 2. Pracownikami przedszkola są pracownicy na niżej wymienionych stanowiskach:

1)   dyrektor;

2)   nauczyciele;

3)   logopeda;

4)   psycholog;

5)   intendent;

6)  pomoc nauczyciela w zależności od liczby dzieci 3-letnich i innych warunków przedszkola;

7)   woźne oddziałowe;

8)   kucharka;

9)   pomoce kuchenne;

10) robotnik do prac ciężkich.

 1. Liczbę pracowników ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym stosownie do potrzeb placówki, w tym liczby i czasu pracy oddziałów, warunków lokalowych.
 2. Doboru pracowników i ich zatrudnienie na poszczególnych stanowiskach pracy dokonuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole.
 3. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie
  oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy,
  jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Pracownik jest obowiązany w szczególności:

1)    przestrzegać czasu pracy ustalonego z pracodawcą (tj. wg zatwierdzonego arkusza organizacyjnego na dany rok);

2)    przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego porządku;

3)    znać i przestrzegać przepisy oraz zasady BHP i PPOŻ;

4)    dbać o dobro przedszkola, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;

5)    przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;

6)    przestrzegać w placówce zasad współżycia społecznego;

7)    pracownicy odpowiadają materialnie za powierzony majątek, zabezpieczają przed kradzieżą, zalaniem, pożarem.

6. Szczegółowy zakres czynności i obowiązków pracownicy przedszkola otrzymują na piśmie.

 

§ 45

Zadania nauczyciela

 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z odpowiednimi kwalifikacjami.
 2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie
  z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada za jakość i wynik swojej pracy, szanuje godność dziecka
  i respektuje jego prawa.
 3. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków.
 4. W sytuacji wyższej konieczności nauczyciel może pozostawić dzieci pod opieką innej osoby dorosłej ( innego nauczyciela) zatrudnionego w przedszkolu;
 5. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zainteresowań
  i zdolności, dąży do kształtowania procesów rozwojowych oraz do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy.
 6. Nauczyciel wspiera samodzielnie działania dziecka i pomaga w dostrzeganiu problemów, rozwiązywania ich, uczy zasad postępowania, umożliwia dokonywanie wyborów, wspiera działania twórcze w różnych dziedzinach aktywności.
 7. Nauczyciel tworzy okazje do pełnienia przez dziecko różnych ról
  w układach interpersonalnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę dziecka                 w rodzinie, grupie przedszkolnej oraz w środowisku.
 8. Nauczyciel pomaga dziecku w budowaniu systemu wartości – dobro, prawda, miłość, piękno, przyjaźń.
 9. Nauczyciel uczy dzieci wzajemnego współdziałania i wspomagania w sytuacjach trudnych.
 10. Nauczyciel pomaga dzieciom w rozwijaniu odpowiedzialności poprzez samodzielne wywiązywanie się z podejmowanych zadań oraz uczy szacunku do pracy swojej                    i innych.
 11. W pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciel współpracuje z psychologiem, logopedą oraz innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów.
 12. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą, gromadzi dokumentację swojej pracy oraz ponosi odpowiedzialność za jej jakość.
 13. Nauczyciel prowadzi w danym roku szkolnym dziennik zajęć przedszkola,
  w którym dokumentuje przebieg pracy dydaktyczno-wychowawczej.
  W dzienniku zajęć wpisuje się w porządku alfabetycznym imiona i nazwiska wychowanków, daty i miejsca ich urodzenia, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, oznaczenie realizowanego programu wychowania przedszkolnego oraz odnotowuje obecność wychowanków. Dziennik zawiera ponadto ramowy rozkład dnia danego oddziału uwzględniający czas realizacji programu pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz tabelę realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Fakt przeprowadzenia zajęć nauczyciel potwierdza własnym podpisem. Dziennik jest zapisem pracy dokonanej. Wpisu dokonuje się codziennie po skończeniu zajęć. Do zapisu można czynić adnotacje ważne dla pracy dydaktyczno-wychowawczej. Nauczyciel prowadzi dokumentację oddziału zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 14. Nauczyciel stosuje twórcze i nowatorskie metody nauczania i wychowania. Inicjuje               i organizuje imprezy o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym.
 15. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, doradcy metodycznego, opiekuna stażu.
 16. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, uzyskuje wyższe stopnie awansu zawodowego, wykorzystuje nabyte umiejętności w pracy z dziećmi, dzieli się wiedzą              i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
 17. Nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwację i diagnozę pedagogiczną, mającą na celu poznanie potrzeb rozwojowych dziecka oraz wspomaganie jego wszechstronnego rozwoju.
 18. Nauczyciel prowadzi analizę gotowości dziecka 6-letniego do podjęcia nauki
  w szkole (diagnoza przedszkolna).
 19. Prowadzi pracę wyrównawczą z wychowankami i dokumentuje ją.
 20. Nauczyciele i specjaliści współdziałają wzajemnie ze sobą oraz z rodzicami dziecka              w sprawach wychowania, nauczania i opieki.
 21. Nauczyciel (nauczyciele) wnioskuje do dyrektora przedszkola o dopuszczenie programów wychowania przedszkolnego.
 22. Nauczyciel ma prawo do opracowania własnego programu, który po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzeniu przez dyrektora może być realizowany na terenie placówki.
 23. Nauczyciel pełniąc obowiązki służbowe korzysta z prawa do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy państwowych.
 24. Współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania,
  a w szczególności informowania rodziców na pierwszym zebraniu o realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, systematyczne informowanie o postępach dziecka lub pojawiających się trudnościach edukacyjno-wychowawczych.
 25. Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce, rozpoznawanie                   i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień dziecka.
 26. Aktywny udział w pracach zespołów zadaniowych.
 27. Kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka.
 28. Dbałość o pomoce i sprzęt przedszkolny.
 29. Bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dzieci.
 30. Nauczyciel prowadzi ewidencję obecności dziecka w przedszkolu korzystając z systemu iPrzedszkole. Korzysta z komunikatora w tym systemie w ramach wymiany informacji z rodzicami.

31.  Postawę nauczyciela winny cechować:

1)  punktualność i terminowość (pełne wykorzystanie czasu zajęć z dziećmi oraz prowadzenie obowiązującej dokumentacji);

2)   sumienność i odpowiedzialność;

3)   inicjatywa i zaangażowanie;

4)   dyspozycyjność;

5)   poprawność języka;

6)   kultura osobista i takt pedagogiczny;

7)   rzetelność w wykonywaniu poleceń;

8)   schludny wygląd.

 

§ 46

 1. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub  nie wykonywania swoich obowiązków.
 2. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, wymierza się nauczycielom  kary porządkowe zgodnie z Kodeksem pracy.
 3. Karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli są:

1)   nagana z ostrzeżeniem;

2)   zwolnienie z pracy;

3)   zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania;

4)   wydalenie z zawodu nauczycielskiego;

4.   kary dyscyplinarne wymierza komisja dyscyplinarna;

 

§ 47

 1. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej
  i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych oraz specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 40 godzin tygodniowo, w tym 25 godzin w pracy z dziećmi. W ramach czasu pracy nauczyciel zobowiązany jest realizować:

1)   zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio
z wychowankami w wymiarze godzin przydzielonych w projekcie organizacyjnym na dany rok szkolny;

2)    inne czynności wynikające z zadań statutowych przedszkola;

3)    zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem
i doskonaleniem zawodowym.

§ 48

 1. Osoba, która nie posiada stopnia awansu zawodowego z dniem nawiązania stosunku pracy w placówce uzyskuje stopień nauczyciela stażysty.
 2. Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest posiadanie niezbędnych kwalifikacji, odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela oraz:

1)   w przypadku nauczyciela stażysty – uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej;

2)   w przypadku nauczyciela kontraktowego – zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną;

3)   w przypadku nauczyciela mianowanego – uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej.

 1. Stopień awansu zawodowego nauczyciela nadaje:

1)   nauczycielowi stażyście stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego – dyrektor przedszkola;

2)   nauczycielowi kontraktowemu stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – organ prowadzący przedszkole;

3)   nauczycielowi mianowanemu stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego – organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 1. Dyrektor zapewnia nauczycielowi warunki do prawidłowego przebiegu stażu.
 2. Dyrektor przedszkola dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela. Przedmiotem oceny jest poziom zrealizowanych zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego nauczyciela oraz zaangażowanie nauczyciela w realizację zadań statutowych przedszkola.
 3. Przed dokonaniem oceny za okres stażu u nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego dyrektor przedszkola zapoznaje się z projektem oceny przedstawionym przez opiekuna stażu oraz zasięga opinii Rady Rodziców.
 4. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany rozpoczyna staż z dniem
  1 września na wniosek skierowany do dyrektora przedszkola. Do wniosku
  o rozpoczęcie stażu nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany załączają projekt planu rozwoju zawodowego.
 5. Dyrektor przedszkola zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego
  w terminie 30 dni  od dnia rozpoczęcia zajęć edukacyjnych albo zwraca
  go nauczycielowi do poprawy, ze wskazaniem w formie pisemnej zakresu niezbędnych zmian.
 6. Nauczyciel jest obowiązany niezwłocznie poprawić projekt planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora przedszkola i ponownie przedłożyć projekt dyrektorowi przedszkola.
 7. Staż w przypadku ubiegania się o awans zawodowy wynosi odpowiednio – na stopień:

1)   nauczyciela kontraktowego – 9 miesięcy;

2)   nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego – 2 lata i 9 miesięcy.

 

§ 49

 1. Ocenę pracy nauczyciela dokonuje dyrektor przedszkola.
 2. Dyrektor przedszkola dokonuje oceny pracy nauczyciela, uwzględniając
  w szczególności:

1)   poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktyczno- wychowawczych, prawidłowość realizacji zadań statutowych przedszkola, w którym nauczyciel jest zatrudniony, kulturę i poprawność języka, pobudzanie inicjatywy dzieci, zachowanie właściwej dyscypliny na zajęciach;

2)   zaangażowanie zawodowe nauczycieli (aktywność poza działalnością przedszkola, udział w pracach zespołów, podejmowanie innowacyjnych działań w zakresie nauczania, wychowania i opieki, opracowywanie programów własnych, projektów                   i przedsięwzięć, wzorowa współpraca z rodzicami);

3)   stałe doskonalenie zawodowe;

4)   podjęte przez nauczyciela działania w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb;

5)   przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu przeznaczonego na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, właściwe prowadzenie dokumentacji).

 1. Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym:

1)   ocena wyróżniająca;

2)   ocena dobra;

3)   ocena negatywna.

 1. Ocena pracy może być dokonana  na wniosek:

1)   nauczyciela;

2)   dyrektora przedszkola;

3)   organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

4)   organu prowadzącego;

5)   Rady Rodziców.

 

 

 

 

 

§ 50

Zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa dzieci.

 1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Jest zobowiązany:

1)   skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż.,
a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu;

2)  do ciągłej obecności przy dzieciach. Nauczyciel może opuścić miejsce pracy po przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi i poinformowaniu o wszystkich informacjach dotyczących grupy,

3)   do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć;

4)   nierozpoczynaniu zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa;

5)   do punktualnego przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć;

6)  nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do prowadzenia zajęć z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela. Jeżeli sala do zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora przedszkola celem usunięcia usterek.

7)   kontrolować właściwą postawę dzieci w czasie zajęć i korygować zauważone błędy;

8)   dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu;

9)   zgłaszać do dyrektora oraz wpisywać do zeszytu wyjść wszystkie wyjścia poza teren przedszkola;

10) usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby  spowodować skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci;

11) udzielić pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku;

12) nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić rodziców i dyrektora przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych.

§ 51

 1. Nauczyciel zobowiązany jest poddawać się okresowym badaniom lekarskim.
 2. Przed nawiązaniem stosunku pacy, nauczyciel jest zobowiązany przedstawić dyrektorowi placówki informację z Krajowego Rejestru Karnego w celu potwierdzenia spełnienia warunków o niekaralności.

§ 52

Zadania psychologa

 1. Psycholog otacza opieką wszystkie potrzebujące dzieci.
 2. W szczególności do zadań psychologa należy:

1)   prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących dzieci,
w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych  oraz wspierania mocnych stron dziecka;

2)   diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dziecka;

3)   udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4)   podejmowanie działań z zakresu profilaktyki i innych problemów dzieci;

5)   minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku przedszkolnym dziecka;

6)   inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych
w sytuacjach kryzysowych;

7)   pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;

8)   wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

9) prowadzenia dokumentacji zgodnie z przepisami.

§ 53

Zadania logopedy

 1. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:

1)   diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dzieci;

2)   prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców
w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;

3)   podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;

4)   wspomaganie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

5)   prowadzenia dokumentacji zgodnie z przepisami.

 

 

§ 54

Zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych

 1. Zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych oraz ich szczegółowe zadania ustala dyrektor przedszkola. Zakres obowiązków wszystkich pracowników znajduje się w teczkach aktach osobowych. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują przepisy Kodeksu Pracy i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze.

 

§ 55

Zadania intendenta

 1. Stanowisko intendenta podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola. Intendent wykonuje prace związane z całością spraw administracyjno-gospodarczych
  w przedszkolu. Osoba zatrudniona na stanowisku intendenta:

1)    wdraża zasady dobrej praktyki higienicznej i systemu HACCP;

2)   systematyczne zaopatruje placówkę w artykuły żywnościowe i inne artykuły potrzebne do właściwego funkcjonowania przedszkola w sprzęt, środki czystości, artykuły biurowe, itp. zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych;

3)   odpowiada za zgodność zakupu z fakturą, prawidłowe wystawianie i rozlicznie faktur zgodnie z rozliczeniami VAT,  systematycznie księguje zakupiony towar zgodnie               z przepisami o rachunkowości (księgi inwentarzowe, kartoteki materiałowe, ewidencja pozaksięgowa), rozlicza zakupy zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4)   w wyznaczonych dniach przyjmuje odpłatność za wyżywienie dzieci i personelu oraz opłatę stałą ustaloną przez organ prowadzący. Wpłaca je na konto przedszkola;

5)   po ustaleniu z dyrektorem przedszkola pobiera zaliczki z konta bankowego placówki na zaplanowane zakupy i systematycznie rozlicza się z nich;

6)   w pogotowiu kasowym intendent może posiadać nie więcej niż 2000 zł.;

7)   w porozumieniu z kucharką opracowuje tygodniowe jadłospisy zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami żywieniowymi i przekazuje je do wiadomości rodziców;

8)   na bieżąco sporządza raporty żywieniowe i przedkłada je do zatwierdzenia dyrektorowi przedszkola;

9)   odpowiada za magazyn i produkty w nim gromadzone, dba o ład i porządek
w magazynie, nie dopuszcza do przeterminowania lub zepsucia żywności, zabezpiecza magazyn przed kradzieżą, pożarem, zniszczeniem;

10)  przestrzega stawki żywieniowej;

11) co miesiąc sporządza zestawienia magazynowe (artykułów spożywczych oraz innych zakupionych towarów do placówki);

12) planuje i organizuje zakupy artykułów spożywczych, codziennie wydaje z magazynu artykuły do sporządzania posiłków w kuchni, po uprzednim wpisaniu do zeszytu pobrania towaru przez kucharkę i do dziennika żywieniowego (potwierdzone podpisem kucharki);

13)  prowadzi kartoteki magazynu żywnościowego, sporządza co miesiąc rozliczenia;

14) nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie pracowników kuchni (przechowywanie, przygotowanie i porcjowanie posiłków zgodne z normami i oszczędnym gospodarowaniem produktami, przestrzeganie zasad czystości);

15)  na bieżąco reguluje należności u dostawców;

16)  uczestniczy w kasacjach i spisach z natury majątku przedszkola;

17)  troszczy się o mienie zakładu pracy;

18)  wykonuje inne polecenia dyrektora związane z funkcjonowaniem placówki;

19)  osoba zajmująca stanowisko intendenta zobowiązana jest do przestrzegania tajemnicy służbowej.

§ 56

Zadania pomocy nauczyciela

 1. Do zakresu obowiązków pomocy nauczyciela należy:

1)   wykonywanie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków polecane przez nauczyciela danego oddziału oraz inne czynności  wynikające
z ramowego rozkładu dnia:

a)   pomaganie nauczycielowi oddziału w przygotowaniu pomocy i rekwizytów do zajęć, zabaw, ćwiczeń gimnastycznych;

b)  pomoc w organizowaniu i przeprowadzaniu zajęć indywidualnych i grupowych (gry
i zabawy, zajęcia muzyczno- ruchowe, itp.);

c)   pomoc dzieciom w rozbieraniu się i ubieraniu się;

d)   opieka nad dziećmi podczas obiadu, w niektórych przypadkach pomoc
przy karmieniu;

e)   opieka w czasie spacerów, wycieczek i pobytu w ogrodzie;

f)    pomoc przy myciu rąk, zębów i korzystaniu z toalety;

g)   udział w dekorowaniu sali;

h)    udział w uroczystościach dla dzieci i zebraniach dla rodziców (w razie zaistnienia takiej sytuacji);

i) wykonywanie poleceń nauczyciela związanych z organizacją pracy z dziećmi
i sprawowanej nad nimi opieki.

2)   Czynności porządkowe i sanitarno-higieniczne:

a)   porządkowanie sali i innych pomieszczeń przedszkola w czasie przerwy

wakacyjnej;

b)  porządkowanie sali po skończonych zajęciach dydaktycznych oraz po zabawie dzieci;

c)  dbanie o estetykę zabawek, gier, książeczek dziecięcych, itp.;

d)  przestrzeganie przepisów bhp, ppoż.;

e)  zgłaszanie dyrektorowi wszelkich usterek, uszkodzeń sprzętu, zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa dzieci i bezpieczeństwa własnego;

f) dbanie o powierzony sprzęt i użytkowanie go w sposób nie narażający nikogo na niebezpieczeństwo.

3)   Gospodarka materiałowa:

a)   zabezpieczenie przed kradzieżą rzeczy i przedmiotów znajdujących się
w przedszkolu, pamiętanie o zamykaniu okien;

b)    odpowiedzialność materialna za sprzęt znajdujący się w sali i rzeczy znajdujące się w pomieszczeniach przedszkola (szczególnie w pomieszczeniach przeznaczonych do korzystania podczas pracy).

4)    Współdziałanie z nauczycielką w zagospodarowaniu sali uwzględniając funkcjonalność, potrzeby i estetykę.

5)    Wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6)    Przestrzeganie kultury współżycia, dbanie o kulturę bycia w obcowaniu z dziećmi, rodzicami, pozostałymi pracownikami przedszkola, zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi;

7)    Uczestnictwo w zebraniach pracowniczych i w razie potrzeby w ogólnych zebraniach
z rodzicami.

8)   Zgłaszanie każdorazowego wyjścia z placówki dyrektorowi przedszkola.

9) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola wynikających
z organizacji pracy w przedszkolu.

§ 57

Zadania woźnej oddziałowej

 1. Zakres obowiązków woźnej oddziałowej:

1)    Sprzątanie – codzienne:

a)    zamiatanie i zmywanie, odkurzanie w sali, ścieranie kurzu ze sprzętów, zabawek, pomocy dydaktycznych, parapetów, półek na prace indywidualne dzieci;

b)   mycie z użyciem środków dezynfekujących umywalek, sedesów, glazury
i terakoty;

c)    sprzątanie w sali po zajęciach dydaktycznych, zabawie dzieci oraz uroczystościach przedszkolnych.

2)    Sprzątanie raz w miesiącu:

a)    zmiana pościeli;

b)    zmiana ręczników;

c)    mycie drzwi, lamp oświetleniowych.

3)    Sprzątanie raz na kwartał:

a)    generalne porządki – mycie okien, pastowanie podłóg, mycie i dezynfekcja zabawek.

4)    Organizacja posiłków:

a)    przynoszenie naczyń do sali nie wcześniej niż 10 minut przed posiłkiem,

b)   rozdawanie właściwych porcji dzieciom według ilości podanej przez kuchnię;

c)   estetyczne podawanie posiłków;

d)   przestrzeganie obowiązku wydawania ciepłych posiłków;

e)    podawanie dzieciom na życzenie napojów w ciągu dnia (w tym wody mineralnej);

f)    pomoc przy karmieniu dzieci;

g)   używanie opaski na włosy lub innego nakrycia podczas podawania posiłków.

5)   Opieka nad dziećmi:

a)    pomoc dzieciom w rozbieraniu się i ubieraniu się przed i po leżakowaniu, przed i po ćwiczeniach gimnastycznych oraz wyjściem na dwór;

b)   opieka w czasie spacerów i wycieczek;

c)   pomoc przy myciu rąk, korzystaniu z toalety;

d)   sprzątanie po „małych przygodach”;

e)   pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających (np. w sytuacji prowadzenia przez nauczyciela zajęć lub pracy indywidualnej – nadzorowanie czynności pozostałych dzieci).

6)   Przestrzeganie BHP i PPOŻ:

a)   odpowiednie zabezpieczanie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie środkami czystości;

b)   pomoc przy zakupie pomocy, sprzętów, zabawek i innych artykułów niezbędnych do funkcjonowania przedszkola;

c)   zgłaszanie zwierzchnikom wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu.

7)   Gospodarka materiałowa:

a)   kwitowanie pobranych przedmiotów i środków do utrzymania czystości;

b)   umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym;

c)   zabezpieczenie przed kradzieżą rzeczy i przedmiotów znajdujących się
w przedszkolu, zamykanie okien;

d)   dbałość o powierzony sprzęt i użytkowanie go w sposób nie narażający na niebezpieczeństwo oraz pielęgnacja roślin w sali;

e)   odpowiedzialność materialna za przydzielone naczynia stołowe, sprzęt
do sprzątania, odzież ochronną oraz sprzęty i rzeczy znajdujące się
w pomieszczeniach przedszkola (szczególnie w pomieszczeniach przeznaczonych do sprzątania);

f)   racjonalne wykorzystywanie środków czystości;

g) przestrzeganie kultury współżycia, dbanie o kulturę bycia w obcowaniu z dziećmi, rodzicami wychowanków, pozostałymi pracownikami przedszkola zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi;

h) wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

i) używanie odzieży ochronnej zgodnie z jej przeznaczeniem.

 1. Woźne oddziałowe zobowiązane są do prac pielęgnacyjnych w ogrodzie przedszkolnym.

§ 58

Zadania kucharki

 1. Zakres obowiązków kucharki przedszkola:

1)    uczestnictwo w planowaniu posiłków dla dzieci;

2)    codzienne pobieranie produktów z magazynu;

3)    odpowiednie zabezpieczanie produktów przed obróbką;

4)    przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzoru nad jej wykonaniem;

5)    przestrzeganie dyscypliny pracy, zasad technologii i estetyki oraz zasad higieniczno – sanitarnych wynikających z HACCP i przepisów BHP i PPOŻ;

6)    umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym zgodnie
z instrukcją użytkowania;

7)    natychmiastowe zgłaszanie wszystkich usterek i nieprawidłowości stanowiących zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa;

8)    dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek);

9)    wydawanie posiłków w wyznaczonych godzinach;

10)    ponoszenie odpowiedzialności, a w szczególności:

a)      za ścisłe przestrzeganie receptury przygotowywanych posiłków;

b)  racjonalne wykorzystanie pobieranych produktów, oszczędne gospodarowanie produktami;

c)  właściwe porcjowanie posiłków zgodnie z przewidzianymi normami i zgodne z podanym stanem dzieci do wyżywienia w danym dniu;

d) ponoszenie odpowiedzialności za zgodność kaloryczną przygotowanych potraw
z ich zaplanowaną wartością;

e) przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie
z przepisami stacji sanitarno-epidemiologicznej;

11)  dbałość o stan powierzonego sprzętu i narzędzi oraz używanie odzieży ochronnej zgodnie z jej przeznaczeniem;

12) przestrzeganie czystości sprzętu, narzędzi oraz czystości w pomieszczeniach kuchennych;

13) wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

14) Sprawy ogólne:

a) odpowiedzialność materialna za powierzony majątek przedszkola, zabezpieczanie przed kradzieżą, zalaniem, pożarem;

b) przestrzeganie przepisów kodeksu pracy;

c) wykonywanie czynności zleconych przez dyrektora przedszkola wynikających                         z organizacji pracy w przedszkolu.

 

§ 59

Zadania pomocy kucharki

 1. Pomoc kucharki  ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie czynności:

1)    obróbkę wstępną warzyw i owoców oraz wszelkich surowców do produkcji posiłków, tj. mycie, obieranie, czyszczenie;

2)    odpowiednie zabezpieczanie produktów przed obróbką i podczas obróbki;

3)    oszczędne gospodarowanie wydanymi produktami;

4)    rozdrabnianie warzyw, owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji wykorzystywanych maszyn gastronomicznych;

5)    przygotowywanie potraw zgodnie z sugestiami kucharki i intendenta;

6)    przestrzeganie dyscypliny pracy, zasad technologii i estetyki oraz zasad higieniczno – sanitarnych i przepisów bhp, ppoż.;

7)    natychmiastowe zgłaszanie kucharce lub intendentowi wszystkich usterek
i nieprawidłowości stanowiących zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa;

8)    dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek);

9)    pomoc przy porcjowaniu i wydawaniu posiłków;

10)  przestrzeganie receptury przygotowywanych posiłków;

11)  dbałość o stan wykorzystywanego sprzętu;

12) przestrzeganie czystości sprzętu, narzędzi oraz porządku i czystości
w pomieszczeniach kuchennych;

13)  mycie naczyń i sprzętu kuchennego;

14)  doraźne zastępowanie kucharki w przypadku jej nieobecności;

15)   wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami

16)   używanie odzieży ochronnej zgodnie z jej przeznaczeniem;

17) ponoszenie odpowiedzialności materialnej za naczynia i sprzęt znajdujący się na kuchni;

18) wykonywanie innych poleceń dyrektora przedszkola i bezpośredniego przełożonego wynikających z organizacji pracy w przedszkolu.

§ 60

Zadania pracownika do robót ciężkich

 1. Do obowiązków pracownika do robót ciężkich należy:

1)    codzienne sprawdzanie stanu użyteczności i bezpieczeństwa sprzętu znajdującego się na terenie przedszkola, w tym sprzętu na placu zabaw;

2)    zgłaszanie dyrektorowi placówki wszelkich  usterkach;

3)    zwracanie uwagi na punkty świetlne we wszystkich pomieszczeniach
i w razie potrzeby ich wymiana;

4)    wykonywanie doraźnych prac naprawczych w ogrodzie i w salach przedszkolnych, dokonywanie drobnych napraw sprzętu i zabawek;

5)    dbanie o czystość przydzielonych pomieszczeń;

6)    dbanie o otoczenie wokół budynku przedszkola i ogrodu przedszkolnego – grabienie liści, podlewanie, koszenie trawy, przycinanie krzewów, itp.;

7)   pracownik do robót ciężkich zobowiązany jest strzec mienia przedszkola;

8)    przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów bhp i ppoż.;

9)    przestrzeganie przepisów kodeksu pracy;

10)  pomaganie intendentowi w dokonywaniu zakupów;

11) wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami

12)  używanie odzieży ochronnej zgodnie z jej przeznaczeniem;

13)  wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora placówki wynikających                 z organizacji pracy przedszkola.

 

§ 61

 1. Warunki bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu.

1)        W widocznych miejscach umieszczone są instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z numerami alarmowymi.

2)        W celu podwyższenia bezpieczeństwa dzieci w placówce zainstalowany jest monitoring zewnętrzny i monitoring w szatni.

3)        Teren przedszkola objęty jest całkowitym zakazem palenia tytoniu i spożywania alkoholu.

4)        W przedszkolu jest opracowana i znana pracownikom instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

5)        Instalacje grzewcze i elektryczne chronione są przez bezpośrednim dostępem dzieci.

6)Przedszkole posiada zewnętrzny monitoring.

7)Celem monitoringu wizyjnego jest:

a) poprawa bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placu zabaw i ogrodu przedszkola;

b) ograniczenie zachowań niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu dzieci;

c) ustalanie sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże itp.);

d) ograniczanie dostępu do przedszkola i jego terenu osób nieuprawnionych                                    i niepożądanych;

e) zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

 

 

8)Przedszkole współpracuje z policją i strażą miejską.

9)      Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela /wyjście w trakcie zajęć/ jest możliwe pod warunkiem, gdy opiekę nad grupą przejmuje inny nauczyciel przedszkola.

10)    W razie zaistnienia wypadku z udziałem dziecka, nauczyciel, który jest jego świadkiem zawiadamia dyrektora, inspektora bhp.

11)    Dyrektor lub nauczyciel zawiadamia pogotowie ratunkowe, rodzica oraz organ prowadzący.

12)    O wypadku ciężkim, śmiertelnym lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator Lubelski i Kurator Oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia –powiatowy inspektor sanitarny.

 

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 62

Dokumentacja przedszkola

1.         Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami:

1)         dokumentacja powstająca i napływająca do przedszkola jest przechowywana, zabezpieczona i ewidencjonowana;

2)         dokumentacja jest przechowywana w przedszkolu przez okres ustalony
w rozporządzeniu zgodnie z klasyfikacją;

3)         klasyfikowanie dokumentacji odbywa się ze względu na jej okres przechowywania;

4)         do korzystania z zasobu dokumentów przez osoby trzecie konieczne jest zezwolenie dyrektora;

5)         dokumentacja zbędna jest brakowana;

6)         w przypadku likwidacji przedszkola majątek i dokumentację przejmuje organ prowadzący, a dokumentacje pedagogiczną organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

2.         Podstawową dokumentacją działalności pedagogicznej przedszkola stanowią:

1)         plan nadzoru pedagogicznego;

2)         plan pracy placówki;

3)         miesięczne plany pracy;

4)         księga protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej;

5)         dziennik zajęć;

6)         dokumentacja obserwacji pedagogicznych;

7)         orzeczenia lekarskie pracowników;

8)         książka kontroli zewnętrznej i raporty z zewnętrznej kontroli jakości pracy przedszkola.

3.  Podstawową dokumentacją działalności administracyjno-gospodarczej przedszkola stanowią:

1)         zatwierdzone arkusze organizacyjne przedszkola na dany rok szkolny;

2)         akta osobowe pracowników przedszkola;

3)         teczki z korespondencją;

4)         sprawozdania;

5)         karty zgłoszeń dzieci;

6)         umowy cywilno-prawne;

7)         dokumentacja związana z odpłatnością;

8)         raporty żywieniowe;

9)    kartoteki magazynowe;

10)    księga inwentarzowa i protokoły zużycia;

11)    protokoły kontroli wewnętrznej;

12)    inne określone instrukcją kancelaryjno-archiwalną.

 

§ 63

Zasady gospodarki finansowej przedszkola

1.         Prowadzenie przedszkola należy do zadań własnych gminy. Przedszkole otrzymuje dotację z budżetu gminy na swoje utrzymanie.

2.         Zarząd gminy wyposaża placówkę w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych oraz wykonywania innych zadań statutowych.

3.         Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 

§ 64

 1. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

 

 

 

 

§ 65

Postanowienia końcowe

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej– nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców i dzieci.
 2. Dokonywanie zmian w statucie:

1)    treści poszczególnych postanowień statutu ulegają zmianie wraz
ze zmieniającymi przepisami;

2)    zmiany w statucie dokonywane są w formie nowelizacji – dokładnie precyzuje się treść w poszczególnych paragrafach, ustępach, punktach, literach;

3)   do nowelizowania statutu uprawniona jest Rada Pedagogiczna.

3. W celu lepszej czytelności statutu dyrektor po dokonanych zmianach w statucie każdorazowo opracowuje jednolity tekst statutu przedszkola.

4.  Tryb zatwierdzania statutu:

1)    statut uchwala Rada Pedagogiczna i określa termin wejścia w życie uchwały.

5.    Tryb zapoznawania z zapisami statutu:

1)    rodziców zapoznaje się na ogólnych zebraniach, publikuje się na stronie internetowej przedszkola;

2)    nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni mają bezpośredni wgląd do statutu w pokoju nauczycielskim.

6.    Rada Pedagogiczna Miejskiego Przedszkola nr 5 w Puławach, ul. Słowackiego 5a Uchwałą Nr 3/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. przyjęła zmiany do Statutu.

7.    Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc prawną dotychczas obowiązujący  Statut Miejskiego Przedszkola nr 5 w Puławach z dnia                              1 września 2015 r.

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2016r. na podstawie Uchwały               Nr 3/2016 Rady Pedagogicznej z dnia 29 sierpnia 2016r.

 

 

/dyrektor przedszkola/

 

Kontakt